Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς τα μέλη του ΣΔΙΠΟ Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του, που είναι ταμειακά εντάξει, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την αγορά μέχρι ενός εκ των έντεκα παρακάτω οικοπέδων επαγγελματικού χαρακτήρα, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί:

Α.) 

1.            Ο.Τ.        52           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 2.856,50 μ2).

2.            Ο.Τ.        76           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 4.740,59 μ2).

3.            Ο.Τ.        157         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 2.756,57 μ2).

4.            Ο.Τ.        184         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 4.157,29 μ2).

5.            Ο.Τ.        208         Χώρος αναψυχής.                                    (Ε= 3.165,70 μ2).

6.            Ο.Τ.        211Α      Χώρος αναψυχής.                                     (Ε= 3.000,00 μ2).

7.            Ο.Τ.        219         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 2.306,50 μ2).

8.            Ο.Τ.        235         Χώρος αναψυχής.                                     (Ε= 4.173,93 μ2).

9.            Ο.Τ.        239         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 4.047,81 μ2).

10.          Ο.Τ.        257         Κέντρο αναψυχής και εμπορικό.               (Ε= 3.091,58 μ2).

11.          Ο.Τ.        318         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 4.114,11μ2).


Χάρτης της ΙΠ εδώ 

Οι αντικειμενικές αξίες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία εδώ

Β.) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθ. 44, Αθήνα μέχρι την 20 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Οι φάκελοι με τις προσφορές θα ανοιχθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού στις 6 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα ενώπιον 12:00 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων θα ελεγχθεί αν οι συμμετέχοντες είναι ταμειακά εντάξει και θα απορριφθούν οι προσφορές όσων οφείλουν εισφορές στο Συνεταιρισμό. Κάθε συμμετέχων, του οποίου η υποβολή της προσφοράς έχει κριθεί αποδεκτή, έχει το δικαίωμα να υποβάλει νέα προσφορά προφορικά της οποία το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών.  Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικά νέες προσφορές και θα ολοκληρωθεί εφόσον μετά την υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους συμμετέχοντες,  που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα, προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση πώλησης.

Γ.) Σε περίπτωση ατελέσφορης διαδικασίας, θα δοθεί η δυνατότητα αγοράς είτε από τον οικείο ΟΤΑ είτε  από τρίτους, μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Η Γενική Συνέλευση του ΣΔΙΠ έτους 2019


Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, του ανώτατου οργάνου διοίκησης του ΣΔΙΠ,  την 12η Νοεμβρίου 2019 μετά από πρόσκληση του ΔΣ .


Ενισχύθηκε με δυο νέα μέλη η Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Περιουσίας και Τεχνικής Υποστήριξης, με τους  κυρίους  Αντώνη Δήμα πολιτικό & τοπογράφο μηχανικό και Δημήτρη Ξουρίκη ηλεκτρολόγο μηχανικό με εξειδίκευση στις τηλεπικοινωνίες.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης  12ης Νοεμβρίου 2019

ΘΕΜΑ 2:  Λογοδοσία Διοικήσεως, έγκριση πεπραγμένων (Διοικητικός και Ταμειακός Απολογισμός-Ανακοινώσεις και  Ενημερώσεις). Απαλλαγή ή μη των Διοικήσεων από πάσης ευθύνης κατά περίπτωση, για τα έτη που διεξήχθη ο έλεγχος των ορκωτών 2009-2017 και για το 2018

               
Μη απαλλαγή συμβουλίων 2009-2018 μετά από εισήγηση του ΕΣ ΣΔΙΠ αιτιολογημένη με την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την περίοδο 2009-2017

Την έκθεση της ABACUS auditors s.a. μπορούν να λάβουν γνώση τα μέλη στα γραφεία του ΣΔΙΠ, αν κάποιο μέλος ωστόσο χρειάζεται αντίγραφό της, με αιτιολογημένη αίτηση του, η οποία θα εξετάζεται από το ΔΣ και τους νομικούς συνεργάτες, θα την παραλαμβάνει σε επικυρωμένο αντίγραφο.  


ΘΕΜΑ 4: Έγκριση Προϋπολογισμού 2020, προϋπολογισμός εξόδων διαχειρίσεως και έργων.

Έγκριση προϋπολογισμού 2020 (ετήσια εισφορά 100 ευρώ/οικόπεδο κατοικίας)
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση έκτακτης εισφοράς προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες μελέτες για την έναρξη έργων (Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συμπλήρωση Υψομετρικών οδών), καθώς και πραγματοποίηση τμήματος έργων οδοποιίας.

Ισοψηφία έκτακτης εισφοράς


ΘΕΜΑ 6: (Σχέδιο – στόχοι και προγραμματισμός ενεργειών για την ανάπτυξη του οικισμού) Αξιοποίηση μεγάλων ΧΕΔ και Έγκριση εκποίησης ενός εμπορικού κέντρου για αξιοποίηση.

Έγκριση της αξιοποίησης των 24 ΧΕΔ και εκποίηση ενός Εμπορικού κέντρου (ένα από τα παρακάτω ακίνητα)

1.            Ο.Τ.        52           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 2.856,50 μ2).

2.            Ο.Τ.        76           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 4.740,59 μ2).

3.            Ο.Τ.        157         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 2.756,57 μ2).

4.            Ο.Τ.        184         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 4.157,29 μ2).

5.            Ο.Τ.        208         Χώρος αναψυχής.                                    (Ε= 3.165,70 μ2).

6.            Ο.Τ.        211Α      Χώρος αναψυχής.                                     (Ε= 3.000,00 μ2).

7.            Ο.Τ.        219         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 2.306,50 μ2).

8.            Ο.Τ.        235         Χώρος αναψυχής.                                     (Ε= 4.173,93 μ2).

9.            Ο.Τ.        239         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 4.047,81 μ2).

10.          Ο.Τ.        257         Κέντρο αναψυχής και εμπορικό.               (Ε= 3.091,58 μ2).

11.          Ο.Τ.        318         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 4.114,11μ2).Χάρτης της ΙΠ εδώ 

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

Λίμνη Μπελέτσι και ιδιοκτησιακόΗ ιστορία (εδώ) της τεχνητής λίμνης Μπελέτσι είναι γνωστή, εκείνο που δεν είναι γνωστό είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της.

Η λίμνη καταλαμβάνει ολόκληρο το ΟΤ 29 που περιλαμβάνει 3 οικόπεδα κατοικίας εμβαδού 7.805,36 τμ (αντικειμενικής αξίας 450.000€) και μέρος του ΟΤ 31Α  χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων  συνολικού εμβαδού 19.710,69 τμ, ακίνητα ιδιοκτησίας του ΣΔΙΠ.

Το γεγονός συνέβη, επειδή η λίμνη κατασκευάστηκε με σχέδια του καθηγητή ΕΜΠ Κ. Γκαραγκούνη πριν την ένταξη του κτήματος της Αγίας Τριάδας  σε σχέδιο πόλης το 1977 (ΦΕΚ). 

Η φωτογραφία (από το αρχείο του Γραμματέα ΔΣ ΣΔΙΠ) της λίμνης, στην μορφή που είναι και σήμερα την άνοιξη του 1976, ένα χρόνο πριν την ένταξη σε σχέδιο πόλης.  

Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της ευρύτερης περιοχής της λίμνης σε κλίμακα 1:500 (εδώ).