Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

Έλεγχος αναρτήσεων κτηματολογικών στοιχείων

Μετά από τον έλεγχο των αναρτήσεων του κτηματολογίου από την διοίκηση του συνεταιρισμού προκύπτει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των αναρτήσεων και των καταγεγραμμένων ιδιοκτησιών του συνεταιρισμού.  Σε πολλές περιπτώσεις οι διαφορές αυτές είναι πολλές δεκάδες τετραγωνικά μέτρα και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν αναρτήσεις με οικόπεδα τα οποία είναι κάτω των 2000 τ.μ. με αποτέλεσμα να χάνεται το τεκμήριο αρτιότητας του οικοπέδου (άρα και η δυνατότητα δόμησης).

Κατόπιν των παραπάνω ευρημάτων, το Δ.Σ. καλεί τους συνεταίρους να ελέγξουν με προσοχή τα κτηματολογικά στοιχεία των αναρτήσεων του κτηματολογίου και κυρίως τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα και τυχόν αποκλίσεις από τα τοπογραφικά διαγράμματα και συμβόλαια αγοράς.

Στην ανάρτηση του κτηματολογίου αναφέρονται οι εξής πληροφορίες (οι αριθμοί αποτελούν τυχαίο παράδειγμα)

Εμβαδόν γεωτεμαχίου από κτηματογράφηση : 2236 τ.μ.
Εμβαδόν δήλωσης/τίτλου                                  : 2173,30 τ.μ.
Αποδεκτή Απόκλιση Εμβαδού                          : ±98,24 τ.μ.

Σε περίπτωση που παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις (μεγαλύτερες του 10%) ή γεωτεμάχια με εμβαδό μικρότερο των 2.000 τ.μ.  προτείνεται η διαδικασία ένστασης των αποτελεσμάτων στο κτηματολόγιο.  Η διαδικασία περιγράφεται στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου, αλλά μπορεί να γίνει και με επί τόπου επίσκεψη στο αρμόδιο γραφείο κτηματολογίου.

Να ληφθεί υπόψη ότι ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης που ήταν η 18η Δεκεμβρίου 2017.  Με την έλευση του διμήνου οποιαδήποτε άλλη αξίωση θα λύνεται μόνο μέσω της δικαστικής οδού.

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προσφοράς Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Συνεταιρισμού για την σύνταξη ενστάσεων προς την Κτηματολόγιο Α.Ε.


Ο οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών ‘’Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία’’ υπέβαλε 110 δηλώσεις ιδιοκτησίας στα πλαίσια της κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου που αφορά τον Δήμο Ωρωπού Δ.Κ. Αφιδνών. Με την δημοσίευση των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και των αντίστοιχων αποσπασμάτων κτηματολογικού διαγράμματος εμφανίσθηκαν προβλήματα για τις 61 περίπου από τις πιο πάνω δηλώσεις. Οι δηλώσεις αυτές αφορούν οικόπεδα κατοικίας ή χώρους ειδικής χρήσης .

Προκειμένου ο Συνεταιρισμός να προασπίσει τα συμφέροντά του και υποβάλει τις κατά νόμον ενστάσεις, είναι απαραίτητη η συνεργασία του με τεχνικό γραφείο, με εμπειρία σε θέματα κτηματολογίου και οικοδομικών συνεταιρισμών, το οποίο θα προσφέρει τεχνικές Υπηρεσίες και θα  παράσχει τις τεχνικές λεπτομέρειες για την σύνταξη των  ενστάσεων. Το αντικείμενο των τεχνικών υπηρεσιών, για κάθε μία από τις 61 ιδιοκτησίες και τις ιδιοκτησίες  Νάστου και αγροτικές εκτάσεις είναι το ακόλουθο:     

  1. Εντοπισμός και ανάλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες.
  2. Εντοπισμός της ιδιοκτησίας στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης.
  3. Έρευνα στα αρχεία του Συν/μού, στους πίνακες συντεταγμένων, στα σχέδια διανομής κλπ. γα να εξαχθούν τα πραγματικά στοιχεία της ιδιοκτησίας.
  4.  Έλεγχος των δηλώσεων (αιτιολογία – τίτλος) των ομόρων ιδιοκτησιών, που εμπλέκονται με την ελεγχόμενη ιδιοκτησία.
  5.  Συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο του Συν/μού.
  6.  Παρουσίαση των στοιχείων ιδιοκτησίας που απαιτούνται για την σύνταξη των ενστάσεων για υποβολή την Κτηματολόγιο Α.Ε.
  7. Προσδιορισμός των ιδιοκτησιών (σε συγκεκριμένο Ο.Τ.) εντός των οποίων τοποθετούνται οι ιδιοκτησίες που συμφωνηθήκαν να δοθούν στον Γ. Νάστο (βλ. και  17512 και 17513/1974 πράξεις εκχωρήσεως Συμβολαιογράφου Βασ. Μαρτίνου)
  8. Προσδιορισμός και τοποθέτηση εντός Ο.Τ. των Αγροτικών  Ιδιοκτησιών (διανομής 1924) που περιελήφθησαν στο σχέδιο και δεν έχουν τακτοποιηθεί και την έρευνα στα αρχεία του Συνεταιρισμού τυχόν Συμβάσεων του Συνεταιρισμού με τους ιδιοκτήτες αυτούς. 

Στα τεχνικά γραφεία που θα υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής και τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει ένας τουλάχιστον Τοπογράφος Μηχανικός 10ετούς εμπειρίας και άνω ενώ θα πρέπει τα γραφεία αυτά να διαθέτουν εμπειρία σε οικοδομικούς Συν/μούς και να γνωρίζουν το ειδικό νομικό καθεστώς που ισχύει για αυτούς.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες μέχρι την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 στα γραφεία του Συνεταιρισμού από ώρα 11:00 μέχρι ώρα 13:00 το αργότερο. Η προσφορά θα περιλαμβάνει την αιτούμενη αμοιβή του γραφείου για τις Τεχνικές υπηρεσίες που θα αφορούν και τις 61 ιδιοκτησίες και τις ιδιοκτησίες  Νάστου και αγροτικές εκτάσεις . Ο ΦΠΑ θα αναφέρεται χωριστά. Με την υπογραφή θα καταβληθεί το 30% του τιμήματος με κατάθεση ανάλογης εγγύησης, 20% με την κατάθεση των ενστάσεων και το υπόλοιπο 50% με την έκδοση των αποφάσεων των επιτροπών επί των ενστάσεων. Στον φάκελο προσφοράς θα περιλαμβάνονται και στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η εμπειρία του γραφείου.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες http://www.sdip.gr/ 

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΩΝ. Α. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ                                                   ΠΑΝ. Α. ΠΑΝΤΟΣ

Καθαρισμός κτήματος Αγίας Τριάδας πρόληψη κινδύνων πυρκαγιάς


ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1o ΔΣ του έτους 2018


ΔΣ με θέματα:

1.    Επιτροπή Πολιτισμού και Περιβάλλοντος (διορισμοί 3 μελών με αίτηση τους )
2.    Ενημέρωση για τις αναρτήσεις δικαιωμάτων ΣΔΙΠ από το Κτηματολόγιο
3.    Ανάθεση σε δικηγόρους υποβολής ενστάσεων εντός της τασσόμενης προθεσμίας
4.     Ανάθεση σε τοπογράφο μηχανικό προετοιμασίας του τεχνικού μέρους των ενστάσεων μετά από πρόχειρο διαγωνισμό με λήξη υποβολής προσφορών την 28-01-2018 
5.     Διορισμός επικεφαλής δικηγόρου του χειρισμού της ποινικής διαδικασίας η οποία βρίσκεται στο στάδιο της τακτικής ανάκρισης επί της μηνυτήριας αναφοράς του ΣΔΙΠ από 13-11-2015 
6.    Ενημέρωση επί της υπόθεσης του πρώην νομικού συμβούλου του ΣΔΙΠ κ. Β. Τσούμα
7.    Ενημέρωση επί της εξέλιξης των αγωγών κατά των 225 μεγαλύτερων οφειλετών του ΣΔΙΠ
8.    Ανάθεση σε δικηγόρους υποθέσεων οφειλών που υπερβαίνουν τα 500€ ανά φυσικό πρόσωπο
9.    Έγκριση εσόδων εξόδων της χρονικής περιόδου 1-1-2017 έως 30-06-2017  
10. Ενημέρωση επί του Ε9
11. Εγγραφές - Διαγραφές μελώνΚυριακή 14 Ιανουαρίου 2018Λόγω της πανελλαδικής απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, τα γραφεία του Συνεταιρισμού θα παραμείνουν κλειστά
Για οτιδήποτε επείγον οι συνεταίροι μπορούν να επικοινωνούν με το κινητό τηλέφωνο του συνεταιρισμού.