Σάββατο 27 Μαΐου 2017

Οι αποφάσεις του ΣτΕ για την Ιπποκράτειο Πολιτεία


Η απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ 2282/1992 για την ανάκληση του ΠΔ ΦΕΚ 482/Δ΄/ 25-11-1977 ένταξης σε σχέδιο πόλης της περιοχής Αγίας Τριάδας Αφιδνών. 

Ο δικαστικός αγώνας του Συνεταιρισμού δια των νομικών του παραστατών, Παν. Πρωτοπαππά και Α.-Γ. Ράλλη, για την δικαστική ακύρωση της υπ' αριθ. πρωτ. 129182/4530/27-8-2015 αποφάσεως του Αναπλ. Yπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δια της οποίας είχε γίνει δεκτή η υπ' αριθ. 32/7/17-10-1984 γνωμοδότηση του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Α.Σ.Ι.Δ.), δια της οποίας η έκταση της Ιπποκρατείου Πολιτείας εθεωρείτο ως δημοσία δασική έκταση και περιερχόταν στη διαχειριστική ευθύνη του Δημοσίου, δικαιώθηκε!

Δυνάμει της 2585/2016 (οριστικής και αμετακλήτου),  αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας οι άνω διοικητικές πράξεις (απόφαση και γνωμοδότηση) ακυρώθηκαν ως μη νόμιμες! 

Οι νομικές προκλήσεις που παρουσίαζε η εν λόγω υπόθεση ήταν ουκ ολίγες, οι αμφισβητήσεις επί του πρακτέου επίσης, πλην όμως ο Συνεταιρισμός ακολούθησε αταλάντευτα την οδό της δικαστικής επιδιώξεως της ακυρώσεως των άνω πράξεων, προσφέροντας έτσι (ως εκ του αποτελέσματος προκύπτει!) εξαιρετική υπηρεσία στα μέλη του-οικιστές της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Σημειωτέον ότι το ζήτημα της δικαστικής ακυρώσεως των άνω πράξεων ετέθη το πρώτον υπό του Συνεταιρισμού δια των άνω παραστατών του, την ίδια, δε, οδό ακολούθησαν και άλλοι, ανεξαρτήτως κινηθέντες, ιδιοκτήτες.

Μετά ταύτα, ουδεμία αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας των νομίμων οικιστών της Ιπποκρατείου Πολιτείας νοείται, επιβάλλεται, δε, όπως πραγματοποιηθή κανονική εγγραφή των τίτλων ιδιοκτησίας εκάστου ιδιοκτήτου στο Κτηματολόγιο!

Οι άνω νομικοί παραστάτες του Συνεταιρισμού εξέφρασαν στο ΔΣ αυτού τη βαθεία τους ικανοποίηση για την εμπιστοσύνη η οποία επεδείχθη στο πρόσωπό τους .

Ο Συνεταιρισμός παραμένει σε επιφυλακή για την προάσπιση παντός δικαιώματος των μελών του.    

Τρίτη 23 Μαΐου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος κατοίκων Ιπποκρατείου ΠολιτείαςΤα θέματα ενδιαφέροντος των ιδιοκτητών οικοπέδων δεν έχουν τις ίδιες προτεραιότητες με αυτά των μονίμων κατοίκων του οικισμού της ΙΠ. Σκεπτόμαστε τη συγκρότηση νέας επιτροπής στα πλαίσια του ΣΔΙΠ με αποκλειστικά θέματα καθημερινότητας του οικισμού.
   
Με απόφαση της ΓΣ 2017 οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΙΠ υποβοηθούνται από την εκλεγείσα τριμελή Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Περιουσίας και Τεχνικής Υποστήριξης.

Εκτός των γενικών και ειδικών πολυποίκιλων και πολύπλοκων πολλές φορές θεμάτων που αφορούν την περιουσία, τρέχουσες νομικές υποθέσεις, οικονομικές εκκρεμότητες,  που αντιμετωπίζει η διοίκηση του ΣΔΙΠ υπό τον έλεγχο του Εποπτικού Συμβουλίου, υπάρχουν και θέματα καθημερινότητας του οικισμού και των κατοίκων της Ιπποκρατείου Πολιτείας.

Για την επίλυση τους απαιτείται συστηματική αντιμετώπιση και συνεργασία με τη Δημόσια διοίκηση, Δημοτική & Κοινοτική Αρχή και τους τοπικούς συλλογικούς φορείς του οικισμού. Ενδεικτικά θέματα η βελτίωση της συλλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων, η υλοποίηση  δημόσιας – δημοτικής ή ιδιωτικής συγκοινωνίας, η συντήρηση των υποδομών, η βελτίωση των όρων ύδρευσης, οι χώροι εκπαίδευσης των μαθητών, η οργάνωση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δράσεων κλπ.  


     
Με σκοπό τη διατήρηση της φυσιογνωμίας του οικισμού χωρίς παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του ως περιοχή κατοικίας και πνεύμονα πρασίνου για την ποιότητα ζωής και τον πολιτισμό, ζητάμε από τους ευαισθητοποιημένους πολίτες και μονίμους κατοίκους του οικισμού να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και μέσα από τις δράσεις μας να πετύχουμε την προστασία του και την αναβάθμιση του.

Όσοι μόνιμοι κάτοικοι ενδιαφέρονται για το σκοπό αυτό προσκαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμέτοχη και συγκρότηση επιτροπής Περιβάλλοντος & Πολιτισμού από την επόμενη ΓΣ του ΣΔΙΠ, καθώς και όσων νομικών και οικονομολόγων επιθυμούν για την ενίσχυση της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Περιουσίας και Τεχνικής Υποστήριξης.

Περιμένουμε τις  αιτήσεις  συμμετοχής μονίμων κατοίκων, όχι κατ΄ ανάγκη μελών του ΣΔΙΠ αφού το καταστατικό δεν θέτει περιορισμό,  για την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Πολιτισμού.

Το ΔΣΚυριακή 21 Μαΐου 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 του έτους 2017 ΕΣ ΣΔΙΠ


ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΣΥΝ. Π.Ε.
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44- ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 114  73


  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ  Ε.Σ. Νο 3/2017
            Η οποία έγινε στις    17 Μαΐου  2017        ημέρα   Τετάρτη    και ώρα 16.00 στην έδρα του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ«ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΣΥΝ. Π.Ε.Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44- ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 114  73 ,ύστερα από πρόσκληση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου  (Ε.Σ.)  του ΣΔΙΠ, από τον Προϊστάμενο του Εποπτικού Συμβουλίου , σε τακτική συνεδρίαση για τον μήνα Μάιο 2017, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ: Δέδες  Αναστάσιος, Δρόσος Γεώργιος, Μαρίνης Σπύρος.
            ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ: Ουδείς.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ο Προϊστάμενος εκύρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Πρακτικογράφος ορίζεται ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος κ. Δρόσος Γεώργιος.
            ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
            Στη συνεδρίαση είναι παρόντες και μόνο για το 1ο Θέμα της αποσφραγίσεως των προσφορών: 
Η κα Ψαρού Αικατερίνη του Θεοδώρου ΑΔΤ Χ 088877 από την εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ (συνημμένη επιστολή εκπροσώπησης της εταιρείας)
Ο κ. Πάγκου Γεώργιος του Αλεξάνδρου ΑΔΤ ΑΕ 148097 από την εταιρεία Baker Tilly Greece AE.
ΘΕΜΑΤΑ:
1.            Αποσφράγιση προσφορών, που υποβλήθηκαν για την παροχή υπηρεσιών ειδικού συμβούλου ή εμπειρογνώμονα με αντικείμενο το λογιστικό, οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και τη σύνταξη σχετικής Έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές διαχειρίσεις και τους Ισολογισμούς για τη χρήση ετών από 2009 έως 2015.

Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά σε  σαράντα πέντε (45)    εταιρείες, που είναι στο ειδικό μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ανταποκρίθηκαν και κατατέθηκαν τρεις (3) προσφορές από τις ακόλουθες εταιρείες (με αλφαβητική σειρά):

1)     ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ (αρ πρωτ 148/08-05-2017)
2)                Baker Tilly Greece AE (αρ πρωτ 146/08-05-2017)
3)                PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ (αρ πρωτ 149/08-05-2017)

Οι τρεις (3) προσφορές αποσφραγίστηκαν και μονογραφήθηκαν όλες οι σελίδες τους από τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι τρείς (3) προσφορές ως προς τα απαραίτητα προσόντα της παρ. 5 της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 6 της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Διαπιστώθηκε η πληρότητά τους. 

Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των εταιρειών ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και Baker Tilly Greece AE έλαβαν γνώση των τριών (3) προσφορών και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Το ΕΣ στη συνέχεια, αφού εξέτασε τις τρεις (3) προσφορές, διαπίστωσε τα ακόλουθα:

Α. Μεθοδολογία Υλοποίησης
Ως προς τη μεθοδολογία υλοποίησης:
1) Η εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ θα πραγματοποιήσει εξέταση όλων των αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.
2) Η εταιρεία Baker Tilly Greece AE θα πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό αναλυτικό έλεγχο στοιχείων.
3) Η εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ θα πραγματοποιήσει έλεγχο που περιλαμβάνει την εξέταση σε δειγματοληπτική βάση αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.

Β. Οικονομική Προσφορά
Ως προς την οικονομική προσφορά:
1) Εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ:    14.000 € + ΦΠΑ 24% = 17.360 €
2) Εταιρεία Baker Tilly Greece AE             38.500 € + ΦΠΑ 24% = 47.740 €
3) Εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ          7.000 € + ΦΠΑ 24% = 8.680 €

Δεδομένου ότι η βούληση του Εποπτικού Συμβουλίου είναι για καθολικό λογιστικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, το ΕΣ προκρίνει την εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ, η οποία είναι η μόνη που θα πραγματοποιήσει εξέταση όλων των αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.

2.            Διορισμός εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την παροχή υπηρεσιών ειδικού συμβούλου ή εμπειρογνώμονα με αντικείμενο το λογιστικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και τη σύνταξη σχετικής Έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές διαχειρίσεις και τους Ισολογισμούς για τη χρήση ετών από 2009 έως 2015.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναγραφόμενα στο Θέμα 1 και αφορούν τη μεθοδολογία υλοποίησης, την οικονομική προσφορά, αλλά και το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην προσφορά κάθε μίας εκ των τριών εταιρειών, επιλέγει και διορίζει (παρ 1 Άρθρο 23 του Καταστατικού) την εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ για την παροχή υπηρεσιών ειδικού συμβούλου ή εμπειρογνώμονα με αντικείμενο το λογιστικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και τη σύνταξη σχετικής Έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές διαχειρίσεις και τους Ισολογισμούς για τη χρήση ετών από 2009 έως 2015.

Θα ζητηθεί έγκριση δαπάνης ποσού 17.360 € από το ΔΣ και καλείται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του ΔΣ να ενημερώσει άμεσα την επιλεγείσα εταιρεία και να υπογράψουν σχετική σύμβαση με την εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος κατά τη σύνταξη της σύμβασης.

3.            Ειδική Πρόσκληση Οικιοθελούς Αποκάλυψης Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών/ Δ.  Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ/ Αρ. Πρωτ.19955/5-5-2017.
Το αντικείμενο του θέματος είναι αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο να το διαχειριστεί και να ενημερώνει το ΕΣ για την πορεία του θέματος.


Ο Προϊστάμενος                Ο Αν. Προϊστάμενος                 Το Μέλος
      ΤΣΥ                                         ΤΥ                                       ΤΥ               
    Α.  Δέδες                                   Γ. Δρόσος                           Σ. Μαρίνης

Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

Η απάντηση του ΟΤΕ για τις επικοινωνίες της ΙΠ
Το συνημμένο έγγραφο του ΟΤΕ απάντηση στην ΕΕΤΤ κοινοποιήθηκε στον ΣΔΙΠ, σε συνέχεια σχετικών εγγράφων για την ποιότητα παρεχομένων επικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ιπποκράτειο Πολιτεία μέσω του συστήματος wimax.

Τρίτη 16 Μαΐου 2017

Εγγραφή συνιδιοκτητών οικοπέδων ως μελών ΣΔΙΠ (2)Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών ‘’Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία’’ Συν Π.Ε.,  κατά την 5η συνεδρίαση στις 4 Μαΐου  2017,  αφού έλαβε υπόψη την έγγραφη γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Π. Θωμοπούλου, τις απόψεις των νομικών συνεργατών  κ. Π. Πρωτοπαππά, κ. Μ. Διακολιού  που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση, αποφάσισε κατά πλειοψηφία  για τη διαδικασία εγγραφής ως νέων μελών του ΣΔΙΠ όσων εκ των συνιδιοκτητών οικοπέδων το επιθυμούν και το αιτούνται, ανεξάρτητα εάν κάποιος άλλος εκ των συνιδιοκτητών είναι μέλος του ΣΔΙΠ. 

Η εγγραφή ως νέων μελών είναι δυνατή, με τις προϋποθέσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από το καταστατικό, όσων εκ των συνιδιοκτητών των οικοπέδων έχουν σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας και το επιθυμούν υποβάλλοντας σχετική αίτηση και δικαιολογητικά. 

Η διαδικασία έγκρισης των εγγραφών αυτών υπόκειται στην κρίση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΣΔΙΠ. 

Ο κάθε συνιδιοκτήτης οικοπέδου, ιδιοκτήτης κάθε μίας εκ των δύο (2) κάθετων ιδιοκτησιών, κατά οικόπεδο, αυτοτελώς ως μέλος του Συνεταιρισμού  θα έχει τις απλές υποχρεώσεις (ετήσιες συνδρομές  ή έκτακτες εισφορές, συμμετοχή στις συνελεύσεις) και τα δικαιώματα του μέλους πλήρη.

Ως προς τις υποχρεώσεις όμως εκ των οικοπέδων (συντήρηση δικτύων, νέα έργα κλπ) θα βαρύνεται σε ποσοστό ανάλογο του ποσοστού συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου όπως ορίζεται και στον Γενικό οικοδομικό εσωτερικό κανονισμό  της Ιπποκρατείου Πολιτείας που προβλέπει μέχρι δύο (2) κάθετες ιδιοκτησίες ανά οικόπεδο (μονοκατοικία ή το πολύ διπλοκατοικία).

Σε περίπτωση πολλαπλής συνιδιοκτησίας (π.χ. οι δύο σύζυγοι αγοράζουν από κοινού μία των καθέτων ιδιοκτησιών) ή κληρονομίας απαιτείται ή εκπροσώπηση κατά το άρθρο 7 παρ. 3 του καταστατικού ή εξ αρχής επιλογή των συνιδιοκτητών για το ποιός απ’ όλους θα καταστεί διαχειριστής και μέλος του Συνεταιρισμού είτε με κοινή Αίτηση και Δήλωση που καταθέτουν αυτοπροσώπως στο Δ.Σ. του ΣΔΙΠ, είτε με κοινή Δήλωσή τους με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους.

Εγγραφή συνιδιοκτητών οικοπέδων ως μελών ΣΔΙΠ (1)


Γνωμοδότηση του δικηγορου κ. Πολυχρόνη Θωμοπουλου για την εγγραφή συνιδιοκτητών οικοπέδων ως μελών ΣΔΙΠ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΤο ΔΣ του ΣΔΙΠ ανταποκρινόμενο στις υποχρεώσεις του, άμεσα έχει ξεκινήσει την εξόφληση υποχρεώσεων του συνεταιρισμού προς τα μέλη του, αρχικά για δαπάνες τους επέκτασης του ηλεκτρικού δικτύου.
Όσα εκ των μελών του ΣΔΙΠ έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες για υποδομές του οικισμού υποχρέωσης του συνεταιρισμού ( διάνοιξη διαμόρφωση οδών, επίστρωση οδοστρωμάτων κλπ), παρακαλούνται να τα προσκομίσουν στα γραφεία ώστε να προγραμματιστεί η εξόφληση τους.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 1980-2017


Η ενημέρωση του Αντιδημάρχου Αφιδνών για τη διακοπή νερού μέσω fb


Κυριακή 14 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προς ΕΛΤΕ (λίστα νομίμων ορκωτών λογιστών)ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ημερομηνία: 20 Απρ 2017
Αριθ. Πρωτ.: 132
ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 8232348
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για επιλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Το ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝ.Π.Ε» προσκαλεί με την παρούσα κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προσέλθει στη διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11473 από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 08/05/2017 , τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ και ώρες από 11.00 πμ. έως 15.00 μμ., για να καταθέσει κλειστή προσφορά που θα αφορά την παροχή υπηρεσιών ειδικού συμβούλου ή εμπειρογνώμονα με αντικείμενο τον λογιστικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και τη σύνταξη σχετικής Έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές διαχειρίσεις και τους Ισολογισμούς για τη χρήση ετών από 2009 έως 2015.
1. Δικαιούχοι Συμμετοχής
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή ΕΟΧ, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές.
2. Αντικείμενο
Οι Υπηρεσίες αφορούν τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και τη σύνταξη σχετικής Έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές διαχειρίσεις και τους Ισολογισμούς για τη χρήση ετών από 2009 έως και 2015.
3. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η έδρα του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» επί της ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11473.
4. Παραδοτέα
Έκθεση Ελέγχου για τις οικονομικές διαχειρίσεις και τους Ισολογισμούς για τη χρήση ετών από 2009 έως και 2015.
5. Απαραίτητα προσόντα :
i. Πιστοποίηση Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή
ii. Υπηρεσία ως Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
6. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
i. Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ii. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή.
iii. Επικυρωμένο αντίγραφο της εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
iv. Οικονομική προσφορά.
v. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(α΄75) όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος α) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, β) δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του της περίπτωσης ( 3) της παρ 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
vi. Φωτοτυπία της ταυτότητας του (επικυρωμένη).
vii. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ή Συνοπτικό Προφίλ της Εταιρείας.
viii. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται είναι εμπιστευτική.
7. Χρονοδιάγραμμα: Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εν λόγω υπηρεσιών είναι τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
8. Τόπος και Χρόνος Υποβολής Δικαιολογητικών και προσφοράς
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ», επί του οποίου θα αναγράφονται τα στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Ο σφραγισμένος φάκελος θα κατατίθεται στη διεύθυνση του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11473, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, μέχρι τις 08 Μαΐου 2017 και από ώρα 11.00- 15.00 κατά τις ημέρες Δευτέρα και Πέμπτη και θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ΄ όψιν. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της τιμής από το Εποπτικό Συμβούλιο του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται
9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο επιλογής είναι η τιμή με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων επιβαρύνσεων οι οποίες θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην πρόταση-προσφορά) μετά από αξιολόγηση εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων του κάθε υποψηφίου. Η επιλογή εναπόκειται στην ελεύθερη κρίση του Εποπτικού Συμβουλίου του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
10. Υπογραφή Σύμβασης - Αμοιβή αναδόχου και τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου του έργου θα γίνει μετά τη βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών και την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών εντός διμήνου.
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΑΡΙΝΗ, τηλ. 6942403203
Προϊστάμενος του Ε.Σ. Αν. Προϊστάμενος Ε.Σ.Μέλος του Ε.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡ. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΗΣ

Σάββατο 13 Μαΐου 2017

Επιστολή


Προς τα μέλη και ιδιόκτητες οικοπέδων του οικισμού ΙΠ του οικοδομικού Συνεταιρισμού ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝ.Π.Ε.

Κυρίες και κύριοι,

Με την από 19 Δεκεμβρίου 2016 επιστολή μας, ειδοποιήσαμε τον καθένα από τα μέλη του Συνεταιρισμού για την οφειλή του προς τον Συνεταιρισμό καθορίζοντας το ύψος και την αιτία της οφειλής.

Η ειδοποίηση αυτή αποτελούσε καθήκον και υποχρέωση του νέου Δ.Σ.

Προφανώς για λόγους άγνωστους σε μας, τα προηγούμενα Δ.Σ. είχαν αμελήσει την εκτέλεση της υποχρεώσεώς τους αυτής γι’ αυτό και έχει σωρευθεί το τεράστιο για τα σημερινά δεδομένα ποσό των 911.000 ευρώ. Ίσως η θέση τους ήταν ¨να μην ενοχλούμε για να μη μας ενοχλούν¨.

Το σημερινό Δ.Σ. έχει διαφορετικές αντιλήψεις.

Όχι τη διάθεση οικοπέδων αλλά την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συστάθηκε ο Συνεταιρισμός, κυρίως δε την κάλυψη των ελλείψεων σε υποδομές της Ιπποκρατείου Πολιτείας.

Πρώτα όμως πρέπει να πληρωθούν συσσωρευμένοι, παλαιότεροι και τρέχοντες φόροι. Δηλαδή, ΕΝΦΙΑ, ΦΜΑΠ και δικαστικά έξοδα για την αντιμετώπιση τρεχουσών Δικαστικών υποθέσεων.

Γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων μελών και ιδιοκτητών οικοπέδων στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και με την ενεργό συμμετοχή σας στις δραστηριότητές του και συμμετοχή σας στην οικονομική επάρκεια.

Με την πρώτη επιστολή, σημαντικός αριθμός Συνεταίρων προσήλθε και εξόφλησε τις υποχρεώσεις του. Μέσα σ’ αυτούς και πρόσωπα επιχειρηματίες με οργανωμένα τμήματα Δικηγόρων αλλά και ασθενέστεροι οικονομικά Συνεταίροι. Οφείλουμε να συγχαρούμε την προθυμία τους.

Κάποιοι δεν ενημερώθηκαν και δεν προσήλθαν. Γι’ αυτό και η παρούσα επιστολή.

Κάποιοι άλλοι γιατί αδιαφόρησαν και κάποιοι γιατί πίστεψαν σε αστήρικτη και επικίνδυνη για τον Συνεταιρισμό φημολογία ότι είναι συμφέρον για τους Συνεταίρους να διαλυθεί ο Συνεταιρισμός και ότι σ’ αυτή την περίπτωση θα αναλάβει την εκτέλεση των έργων ο Δήμος.

Πριν προχωρήσουμε οφείλουμε μια αναγκαία, Νομικής φύσεως, διευκρίνιση σ’ αυτούς που διακινούν την παραπάνω θεωρία και σ’ όσους την ακολουθούν.

Ποιο είναι το πολεοδομικό καθεστώς της ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ;

Η ένταξη στο σχέδιο πόλης της Ιπποκρατείου Πολιτείας έγινε με την επίσπευση και επιμέλεια του Συνεταιρισμού. Όχι για λόγους κοινωνικών ή πολεοδομικών αναγκών και όχι με πρωτοβουλία της Πολιτείας γιατί π.χ. δεν χωρούσε ο πληθυσμός της κοινότητας Αφιδνών στα όρια του υπάρχοντος οικισμού.

Η πολεοδόμηση της περιοχής έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 του Ν.Δ. της 17-7-1923 και του άρθρου 1 του Ν.Δ. 690/1948. Δηλαδή, πρόκειται καθαρά για ιδιωτική πολεοδόμηση. Τι σημαίνει αυτό; Ότι όλες οι δαπάνες για την δημιουργία και εφαρμογή του σχεδίου πόλεως και όλες οι αναγκαίες εκτάσεις για την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων (δρόμων, πλατειών) για την ανέγερση κτιρίων κοινής ωφελείας (Σχολεία, εκκλησίες, παιδικές χαρές, Γυμναστήρια, Δημοτικά κτίρια κλπ) παραχωρούνται υποχρεωτικά από τους ιδιοκτήτες.

Η ένταξη στο σχέδιο πόλεως μιας περιοχής δημιουργεί υπεραξία των ακινήτων που από αγροτεμάχια ή δασικές εκτάσεις ασήμαντης αξίας γίνονται οικόπεδα εντός σχεδίου. Το κόστος για την δημιουργία της υπεραξίας καταβάλει ο ωφελούμενος ιδιοκτήτης και όχι το κοινωνικό σύνολο.

Ιδιοκτήτης αρχικά ήταν ο Συνεταιρισμός και κάποιοι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

Μετά την κλήρωση και την διανομή των οικοπέδων, ιδιοκτήτες είναι ο Συνεταιρισμός και τα μέλη του κατά την αναλογία της ιδιοκτησίας τους στην πρώην Συνεταιριστική ιδιοκτησία.

Ούτε το κράτος, ούτε ο Δήμος έχουν υποχρέωση να συνεισφέρουν στις οποιεσδήποτε δαπάνες που απαιτούνται για την έκταση της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Δεν έχουν δικαίωμα να επιβαρύνουν τους πολίτες άλλων περιοχών (το κράτος τους πολίτες του συνολικά, ο Δήμος τους Δημότες των άλλων Δημοτικών Διαμερισμάτων του) για δαπάνες οποιουδήποτε έργου στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Όλα τα έξοδα θα γίνουν σε βάρος των ιδιοκτητών.

Άλλωστε, και το άρθρο 39 του ν. 4030/2011, που πριν να καταργηθεί κατ’ ουσία, όριζε προθεσμία μετά την πάροδο της οποίας τα έργα θα αναλάμβανε ο Δήμος, τα χρήματα που θα απαιτούντο για την ολοκλήρωση των έργων θα προήρχοντο από την εκποίηση της περιουσίας του διαλυομένου Συνεταιρισμού και εισφορά που θα επιβληθεί στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων.

Το πόσο θα φθάσει αυτή η εισφορά είναι το ζητούμενο και αν συμφέρει τους ιδιοκτήτες.

Εύκολο είναι να φαντασθεί κανείς, με στοιχειώδη γνώση των πραγμάτων, σε ποιο ύψος θα φθάσουν εφόσον θα δημοπρατηθούν αναγκαίως ως Δημόσια έργα (Δημοτικά έργα).

Και το ερώτημα; γιατί διακινούνται τέτοιες θεωρίες;

Ίσως, για τους πρωταίτιους των θεωριών η εξήγηση να δοθεί από την δικαστική εξέλιξη της έκθεσης Σερμπή.

Υπάρχουν και άλλοι που πιστεύουν ότι αν αναλάβει ο Δήμος την ολοκλήρωση των έργων, θ’ απαλλαγούν από την συμμετοχή στις δαπάνες. Αναφερθήκαμε παραπάνω σε αυτό. Δεν θα πληρώσει ο Δήμος ούτε ευρώ από τον προϋπολογισμό του ή άλλους πόρους. Δεν έχει τέτοιο δικαίωμα.

Η άγνοια δεν είναι αμαρτία. Όμως, τα αποτελέσματα της άγνοιας, πολλές φορές, είναι οδυνηρά και συνεπάγονται υψηλό κόστος.

Προσπαθούμε ν’ αποφύγουμε το κόστος για τα μέλη του Συνεταιρισμού και να ολοκληρώσουμε όσο γίνεται πιο ανώδυνα το έργο που μας ανατέθηκε από την Γενική Συνέλευση.

Μετά τον σημαντικό αριθμό μελών που εξόφλησαν τις υποχρεώσεις τους, επανεκτιμήσαμε το ζήτημα. Κρίναμε ότι πριν να καταλήξουμε στο Δικαστήριο και να διαταραχθούν οι σχέσεις μας με Συνεταίρους που αγνοούν τις οφειλές τους αλλά έχουν πρόθεση να εξοφλήσουν, έπρεπε να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια και να υπενθυμίσουμε στα μέλη του Συνεταιρισμού τις υποχρεώσεις τους που τώρα τις γνωρίζουν.

Επειδή ο χρόνος πιέζει, κάνουμε αυτή τη δεύτερη και τελευταία υπενθύμιση.

Ήδη, για τους οφειλέτες που δήλωσαν ρητά την άρνησή τους να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, με λύπη μας αναγκαστήκαμε να κινήσουμε τη δικαστική διαδικασία.

Τέλος για την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση σας, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τους διαθέσιμους διαδικτυακούς τόπους του ΣΔΙΠ, να μη διστάσετε να αλληλογραφείτε ηλεκτρονικά μαζί μας ή να επικοινωνείτε τηλεφωνικά για επείγοντα θέματα στο κινητό τηλέφωνο, στα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στην αρχή της επιστολής, για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού και του οικισμού.


                                                                                                                 Με εκτίμηση 


Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

Λίμνη ΜπελέτσιΗ λίμνη Μπελέτσι είναι μία μικρή λίμνη που βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μέτρων περίπου στις ανατολικές πλαγιές της Πάρνηθας, στην περιοχή Αγία Τριάδα της κοινότητας Αφιδνών, βορειοδυτικά της ομώνυμης κορυφής Μπελέτσι.

Πρόκειται για τεχνητή λίμνη η οποία δημιουργήθηκε με δαπάνες των Γεωργίου Νάστου και Αθανασίου Πάντου τη διετία 1973-75 (εποχής Χούντας και λίγο μετά) ως αποθεματικό δυναμικό νερού για έργα που τότε κατασκεύαζαν στη περιοχή αλλά και ως μελλοντικό βιότοπο. Ως συνέπεια της κατασκευή της ήταν η αλλαγή της χάραξης του δρόμου που συνέδεε τον Άγιο Μερκούριο με τις Αφίδνες (πρώην Κιούρκα).

Το τεχνητό αυτό έργο συγκράτησε αφενός τα νερά της πηγής που βρίσκεται βόρεια, αφετέρου τα όμβρια ύδατα από τον υπερκείμενο λόφο με αποτέλεσμα το σχηματισμό της λίμνης. Η λίμνη έχει μέγιστη διάμετρο 130 μέτρα περίπου και μέγιστο βάθος 9 μέτρα, ενώ το συνολικό της εμβαδόν αγγίζει τα 7.000 τ.μ.. Αποτελεί σημαντικό υδροβιότοπο της περιοχής καθώς απαντώνται αποδημητικά πουλιά όσο και μόνιμα νηκτικά (πάπιες, κύκνοι) καθώς και νεροχελώνες και ψάρια, κυρίως κυπρίνοι και χέλια.

Σήμερα ο οικισμός της Αγίας Τριάδας εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έκτασης 7.636 στρεμμάτων/1.876 οικοπέδων του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών με την επωνυμία «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΣΥΝΠΕ» που περιβάλει την τεχνητή λίμνη Μπελέτσι, έχει πλέον αρκετές πολυτελείς μονοκατοικίες αλλά και ένα κατάλληλα διαμορφωμένο καταφύγιο που στο παρελθόν φιλοξενούσε ελάφια και άλλα ζώα.

Η λίμνη Μπελέτσι
Γεωγραφικό Διαμέρισμα Στερεά Ελλάδα
Νομός Αττικής
Τύπος λίμνης Τεχνητή λίμνη
Ημερομηνία Κατασκευής 1972-75
Μέγιστο Μήκος 130 Μέτρα
Μέγιστο Πλάτος 105 Μέτρα
Έκταση 7000 Τετραγωνικά μέτρα
Μέγιστο Βάθος 9 Μέτρα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

ΕνημέρωσηΑγαπητοί Συνεταίροι,
Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατατέθηκε, από τους δικηγόρους του Συνεταιρισμού στους οποίους είχε ανατεθεί το ποινικό σκέλος της υποθέσεως, συνοπτικό για τις περιστάσεις, υπόμνημα στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σε σχέση με τα καταγγελθέντα δια της μηνυτηρίου αναφοράς του προσωρινού ΔΣ τον Νοέμβριο 2015.
Στο υπόμνημα αυτό γίνεται επεξεργασία της εκθέσεως Σερμπή και εξάγονται αρκετά κρίσιμα συμπεράσματα.
Δεν μπορούμε να επεκταθούμε με λεπτομέρειες στα συμπεράσματα αυτά εν όψει της Δικαστικής έρευνας πλην κρίνουμε αναγκαίο να δώσουμε μια σύντομη, σχηματική εικόνα της υποθέσεως.
Κατ’ αρχήν τι εστί έκθεση Σερμπή; Ο Βασ. Σερμπής, εκλεγμένο μέλος του εποπτικού Συμβουλίου το 2008 πήρε σοβαρά την εκλογή του.
Θεώρησε καθήκον του να ασκήσει έλεγχο. Έκανε συστηματικό έλεγχο των μεταβιβάσεων οικοπέδων από την κλήρωση (1979) και μετά και των έργων από το 2004 και μετά. Συνέταξε έκθεση 550 σελίδων. Τα επί της ουσίας συμπεράσματά του ήταν αποκαλυπτικά.
Το Δ.Σ. και το Ε.Σ., δεν ξέρουμε τον λόγο, παραιτήθηκαν ομαδικά στις 8-4-13 πλην του Β. Σερμπή για το Ε.Σ. και του Στ. Χαδούλια για το Δ.Σ..
Ο Βασ. Σερμπής κατέθεσε στον Συνεταιρισμό ολοκληρωμένη την έκθεσή του την 7-10-2014. Είχαν προηγηθεί 17 μερικότερες εκθέσεις – επιστολές κατά τη διάρκεια του έτους 2013.
Με την πρώτη, απλή ανάγνωσή της, δείχνει σοβαρά ποινικά αδικήματα και μεγάλη, πολύ μεγάλη, ζημιά του Συνεταιρισμού. Η ανακριτική διαδικασία θα αποκαλύψει το μέγεθος της υποθέσεως .
Το προσωρινό Δ.Σ. που διορίσθηκε από το Δικαστήριο δεν είχε άλλη επιλογή. Κατέθεσε την έκθεση με μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Ο κ. Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών διέταξε Προκαταρκτική Εξέταση.
Το αιρετό ΔΣ του Συνεταιρισμού όφειλε εκ του Νόμου και του Καταστατικού να πράξει δύο πράγματα:
α) Να αναζητήσει την οδό της δικαστικής διεκδικήσεως των δικαιωμάτων του έναντι παντός τρίτου σφετεριζομένου, καθ' οιονδήποτε τρόπον, αυτά, ήτοι την οδό της εγέρσεως των σχετικών αξιώσεών του ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων (όπερ έχει ανατεθεί σε ομάδα συνεργαζομένων δικηγόρων) και
β) να καταμηνύσει όσες εξ αυτών των επιζημίων εις βάρος του Συνεταιρισμού πράξεων είχαν ποινικό χαρακτήρα, με σκοπό την τιμωρία όσων, ενδεχομένως, παρεβίασαν, σχετικώς, τον Ποινικό Νόμο, αλλά και για να εξασφαλισθεί η εις βάθος έρευνα της υποθέσεως, η οποία μπορεί να πραγματωθεί δια του ποινικού οπλοστασίου της Πολιτείας.
Η διαδικασία μεταβίβασης οικοπέδων που δεν φαίνεται νόμιμη, σύμφωνα με την έκθεση, αποτυπώνεται ως εξής (αναφέρονται οι συνηθέστερες περιπτώσεις) :
Π.χ, κληρώνεται κατά τη διαδικασία κλήρωσης οικοπέδων (1979) ο Αγαμέμνων. Δεν έρχεται για μεγάλο χρονικό διάστημα να διεκδικήσει το δικαίωμά του. Αν ειδοποιείται για την κλήρωση και για το δικαίωμά του ή όχι δεν γνωρίζουμε. Πάντως δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στα βιβλία του Συνεταιρισμού.
Αίφνης, εμφανίζεται ¨από το πουθενά¨ η Ανδρομάχη, άγνωστη μέχρι τότε στον Συνεταιρισμό αλλ’ ενίοτε όλως συμπτωματικώς συγγενής κάποιου παράγοντα του Συνεταιρισμού, η οποία ισχυρίζεται ατεκμηρίωτα, ότι έγινε κυρία εξ εκχωρήσεως των μερίδων του Αγαμέμνονα.
Της μεταβιβάζεται το οικόπεδο σαν να ήταν νόμιμο μέλος του Συνεταιρισμού αντί 58,69 ευρώ (ποσό που αναλογεί στα μέλη του Συνεταιρισμού).
Την επόμενη ημέρα, η Ανδρομάχη πωλεί σε τρίτο , πχ. τον Μενέλαο, το οικόπεδο με ονομαστικό τίμημα στο Συμβόλαιο 130.000 ή 150.000 ευρώ.
Σημειώνεται, ότι, εάν δεν εμφανιζόταν ύστερα από την πάροδο των προθεσμιών ο κληρούχος, το οικόπεδο θα περιερχόταν στην κυριότητα του Συνεταιρισμού και στο ταμείο του θα έμπαινε, όχι το ποσό των 58,69 ευρώ, αλλά των 130.000 ή 150.000 ευρώ, προφανώς δε και πολύ μεγαλύτερο, αναλόγως του χρόνου πωλήσεως .
Άλλη περίπτωση ή περιπτώσεις είναι να εμφανίζεται κάποιος ενήλικος που στο συμβόλαιο μεταβίβασης του οικοπέδου εμφανίζεται ότι του έχει κληρωθεί οικόπεδο ενώ στο χρόνο της κλήρωσης ήταν π.χ. δύο (2) ή τριών (3) ετών ή λίγο μεγαλύτερος.
Οι περιπτώσεις αυτές είναι πολλές, τα χρήματα που απώλεσε ο Συνεταιρισμός και που με την σωστή χρήση τους, άλλη εικόνα θα είχε σήμερα η Ιπποκράτειος Πολιτεία, είναι πολλά και η σημερινή Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να διεκδικήσει τα παρανόμως πωληθέντα οικόπεδα ή την αξία τους.
Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συμπτωματική η προσπάθεια διάλυσης του Συνεταιρισμού, ούτε το γεγονός ότι «οι περίεργες», αυτές μεταβιβάσεις έγιναν σε χρόνο πέραν των 20 ετών από την κλήρωση.
Περισσότερο δεν μπορούμε να επεκταθούμε για λόγους δεοντολογίας. Εάν όμως είχε προκύψει διάλυση και (αναγκαίως) εκκαθάριση του Συνεταιρισμού, κανένας εκκαθαριστής δεν θα ερευνούσε το παρελθόν. Θα φρόντιζε απλώς για την ρευστοποίηση της περιουσίας του Συνεταιρισμού. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Μετά τα παραπάνω, τα μέλη του ΔΣ δηλώνουν στα μέλη του Συνεταιρισμού, ότι θα συνεχίσουν αταλάντευτα την πορεία της προασπίσεως των συλλογικών συμφερόντων των τελευταίων, χωρίς να φείδονται κόπου και προσπαθειών, αλλά και χωρίς να φοβούνται τις όποιες συγκρούσεις, τυχόν, απαιτούνται με συμφέροντα που σχετίζονται, ενδεχομένως, με όσα ανωτέρω επιγραμματικώς αναφέρονται.

Οι αντικειμενικές αξίες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία
Η αντικειμενική αξία οικοπέδου της Ιπποκρατείου Πολιτείας
Είναι το γινόμενο: τιμής οικοπέδου χ συντελεστή οικοπέδου χ συντελεστή πρόσοψης
ήτοι 129,50*0,40*1,08=55,944€/μ2

Η τιμή ζώνης είναι 1450€/μ2
Όλα τα οικόπεδα θεωρούνται με δύο προσόψεις λόγω των δυο δρόμων.

Κατάθεση εισφορών οικοπέδων (συνδρομών) σε τραπεζικό λογαριασμό
Αγαπητοί,

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέτετε τις ετήσιες εισφορές των οικοπέδων σας στον αναγραφόμενο λογαριασμό της τραπέζης Πειραιώς με ΙΒΑΝ: GR21 0172 1940 0051 9407 2963 188 με δικαιούχους τους: Κων. Κραββαρίτη, Στυλ. Χαδούλια και Νικ. Πυρουνάκη. Μετά από κάθε κατάθεση θα σας αποστέλλουμε ταχυδρομικά τη σχετική απόδειξη είσπραξης. Ο λογαριασμός αυτός ανοίχτηκε για να εξυπηρετηθεί ο Συνεταιρισμός δεδομένης της ύπαρξης των capital controls καθώς και της δέσμευσης λόγω διευθέτησης του θέματος της νόμιμης εκπροσώπησης στον εταιρικό λογαριασμού στην ALPHA BANK .

Είμαστε στη διάθεσή σας.

Oμάδα Μελών Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

Μια από τις πολύ δημοφιλείς υπηρεσίες της google είναι οι ομάδες (google groups).Δημιουργήσαμε τη δική μας ομάδα Συνεταιρισμός Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία και τη διαμορφώσαμε κατάλληλα, έτσι ώστε να αποτελεί μια κλειστή ομάδα συνάντησης των μελών του ΣΔΙΠ και κατοίκων οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας Αγίας Τριάδος Αφιδνών με κοινά ενδιαφέροντα, που μπορούν επικοινωνούν και να συνεργάζονται με ένα πάτημα του ποντικιού. Ήδη τα μέλη της ανέρχονται σε 250 και το περιεχόμενο της είναι οργανωμένο σε φακέλους, μπορείτε να επιλέξτε την παρακολούθηση μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και βρείτε γρήγορα μη αναγνωσμένες αναρτήσεις.

Τη λίστα την παρακολουθούν και ενημερώνονται τα μέλη του ΔΣ, ΕΣ, της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Περιουσίας και Τεχνικής Υποστήριξης και της νομικής ομάδας του ΣΔΙΠ. Μπορείτε μέσω αυτής να υποβάλετε οποιοδήποτε ερώτημα σας απασχολεί και σας ενδιαφέρει η έγκυρη και υπεύθυνη απάντηση του.

Για την εγγραφή σας ζητήστε να συμμετέχετε στην ομάδα Συνεταιρισμός Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

(https://groups.google.com/forum/#!forum/dhippo)

Εθνικό ΚτηματολόγιοΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γραφείο Κτηματογράφησης: ΑΦΙΔΝΩΝ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ-ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
Διεύθυνση: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΑΦΙΔΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ), Τ.Κ. 19014, ΑΦΙΔΝΕΣ
Τηλέφωνο: 2295023325

Ημέρες / Ωρες λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30-16:30

Αλλες περιοχές που εξυπηρετούνται από το γραφείο αυτό: ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων: 27/04/2015
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού): 27/07/2015
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού): 27/10/2015
Παράταση Λήξης Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού): 27/10/2015