Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

Προκήρυξη ενδιαφέροντος για τη δημιουργία γεωβάσης συλλογής και απεικόνισης χωρικών και αλφαριθμητικών δεδομένων και σύνδεσή της με ψηφιακό υπόβαθρο της ΙΠ

 

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία, (https://sdip.gr &   https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com)  Λ. Αλεξάνδρας 44, Αθήνα 11473, τηλ 210-8232348, 210-8231831, email info@sdip.gr  δέχεται προσφορές από γραφεία μελετών ή μελετητές που έχουν Πτυχίο Μελετών Α΄ Τάξης και άνω στην κατηγορία Τοπογραφικές Μελέτες, για τη δημιουργία γεωβάσης συλλογής και απεικόνισης χωρικών και αλφαριθμητικών δεδομένων και σύνδεσή της με ρυμοτομικό σχέδιο ψηφιακής μορφής, με δυνατότητα καταγραφής μεταβολής και συνεχούς ενημέρωσης για την περιοχή του ΣΔΙΠ (του οικισμού ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ στον Δήμο Ωρωπού) για το σύνολο των οικοπέδων της (1876 οικοπεδα κατοικίας και πλέον 24 χώρων ειδικής χρήσης). Υποβολή προσφορών μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2022, αποσφράγιση την 22 Σεπτεμβρίου 2022.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΒΑΣΗΣ συλλογής και απεικόνισης χωρικών και αλφαριθμητικών δεδομένων και σύνδεσή της με ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ψηφιακής μορφής, με δυνατότητα καταγραφής μεταβολής και συνεχούς ενημέρωσης για την περιοχή του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙ-ΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Ιπποκράτειος Πολιτεία) για το σύνολο των οικοπέδων της (1876 οικοπεδα κατοικίας και πλέον 24 χώρων ειδικής χρήσης ).

Η δημιουργία γεωβάσης απαιτεί τις ακόλουθες εργασίες:

1 ) Συνεργασία με λογιστές και νομικούς για τη δημιουργία μητρώου εισφορών.

2 ) Αναζήτηση τίτλων ιδιοκτησίας, ενεργών και μη για κάθε ιδιοκτησία.

3) Ταυτοποίηση οικοπέδων - ιδιοκτητών

4) Έλεγχος πρωτογενών δεδομένων Ρυμοτομικού Σχεδίου

5) Δημιουργία ΓΕΩΒΑΣΗΣ Χωρικών δεδομένων

6) Ψηφιοποίηση οντοτήτων

7) Δημιουργία νέου σημειακού επιπέδου

8) Σύνδεση των οντοτήτων με πίνακες αλφαριθμητικών δεδομένων

9) Δυνατότητα απεικόνισης συγκεκριμένων χωρικών δεδομένων μετά από εφαρμογή συνθήκης στη ΓΕΩΒΑΣΗ

10) Δυναμική απεικόνιση των μεταβολών του μητρώου εισφορών

Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία του Συνεταιρισμού σφραγισμένες Δευτέρα και Πέμπτη ώρες 11:00 έως 15:00, ή θα σταλούν με συστημένη επιστολή μέχρι την 15 Σεπτεμβρίου 2022. Προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Το άνοιγμα των προσφορών γίνεται από Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Μπορούν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και εάν θέλουν να παραβρίσκονται.

Για τις ενστάσεις αποφασίζει το Δ.Σ. που είναι το αρμόδιο όργανο.

Εφόσον ο μειοδότης έχει και την ανάλογη εμπειρία, η μελέτη ανατίθεται σε αυτόν. Εάν δεν έχει εμπειρία σε μελέτες παρόμοιας φύσης, αξιολογούνται και οι άλλοι προσφέροντες, πάντοτε όμως σε σχέση με το οικονομικό κόστος για τον Συνεταιρισμό.