Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Νομοθεσία σχετικά με την εκτέλεση έργων και την λειτουργία των οικοδομικών συνεταιρισμών


1. Ν.Δ. 17.7/16.8.1923

Αν και δεν αναφέρεται σε οικοδομικούς Συνεταιρισμούς , η δυνατότητα να ενταχθούν εκτάσεις στο σχέδιο πόλης με πρωτοβουλία ιδιωτών δίδεται από το έτος 1923. Συγκεκριμένα ¨
Με το άρθρο 7 του από 17.7/16.8.1923 ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών” προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης σε σχέδιο πόλης μεγάλων ιδιοκτησιών με πρωτοβουλία των ιδιοκτητών ή εκείνων που έχουν αναλάβει την εκμετάλλευση των σχετικών εκτάσεων. Η έγκριση του σχεδίου  συναρτάται με την επιβολή στους ιδιοκτήτες ορισμένων υποχρεώσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η δωρεάν παραχώρηση εκτάσεων που καθορίζονται ως χώροι κοινόχρηστοι ή προοριζόμενοι για κοινωφελείς σκοπούς και η εκτέλεση έργων, με τα οποία εξυπηρετούνται ανάγκες του οικισμού.

Συγκεκριμένα, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού ορίζονται τα εξής :

“1. Προκειμένου περί εγκρίσεως σχεδίων προς ίδρυσιν εξοχικών ή και αστικών περί τας πόλεις και κώμας συνοικισμών επί μεγάλων κτημάτων, ην οπωσδήποτε επισπεύδουσιν οι ιδιοκτήται αυτών ή οι αναλαμβάνοντες την εκμετάλλευσιν των, επιτρέπεται ίνα η τοιαύτη έγκρισις παρέχηται υπό όρους επιβαλλόμενων:

α). Εις. τους ιδιοκτήτας των κτημάτων τούτων οιωνδήποτε υποχρεώσεων ως προς την ανέγερσιν οικοδομών, την παραχώρησιν δωρεάν γηπέδων καταλαμβανομένων υπό κοινοχρήστων χώρων ή προοριζομένων διά κοινωφελείς σκοπούς, και την εκτέλεσιν και συντήρησιν εξωραϊστικών, εξυγιαντικών, συγκοινωνιακών και ετέρων οιωνδήποτε εξυπηρετικών των αναγκών του συνοικισμού έργων και

 β) Εις τα εντός του εν λόγω σχεδίου περιλαμβανόμενα ακίνητα, οιωνδήποτε πέραν των υπό του παρόντος Δ/τος προβλεπομένων περιορισμών. Διά την τήρησιν των ανωτέρω όρων δέον να παρέχεται εις το Δημόσιον ή τον οικείον δήμον ή κοινότητα ανάλογος εγγύησις.....................................................

2. Νομοθετικό Διάταγμα - 690 / 1948 

Το πιο πάνω Ν.Δ. πέραν των διατάξεων που αφορούν στην υποχρέωση των ιδιοκτητών να παραχωρήσουν σε κοινή χρήση τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους της ιδιωτικής έκτασης που πρόκειται να  ενταχθεί στο σχέδιο πόλης, στην παράγραφο 10 αναφέρει σχετικά με τα έργα υποδομής.

Προκειμένου όμως περί υποχρεώσεων, επιβληθεισών δι'ειδικού Δ/τος ή συμβάσεως, αναγομένων εις εκτέλεσιν κοινωφελών συνοικισμού έργων, μήπω εκτελεσθέντων εν όλω ή εν μέρει, αύται εξακολουθούσιν ισχύουσαι ως προς τους αρχικούς υποχρέους και τους γενικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών καλυπτόμεναι δι' αναγκαστικής απαλλοτριώσεως οικοπέδων εκ των ανηκόντων εις τους ως άνω αρχικούς υποχρέους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών και εις βάρος αυτών δια Β.Δ/τος προτάσει του Υπουργού των Δημοσίων Έργων.

3. Νομοθετικό Διάταγμα – 886/1971 

 Στο Δ/γμα αυτό τίθεται η υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, προκειμένου για την εκτέλεση έργων, να διενεργεί δημόσιο διαγωνισμό. Συγκεκριμένα :

Άρθρον  6 . 1. Αι αποφάσεις τών Διοικήσεων τών Οικοδομικών Συνεταιρισμών αί άναφερόμεναι εις α) τήν κτήσιν, έκμίσθωσιν ή ύποθήκευσιν ακινήτων του Συνεταιρισμού, β) τήν έκτέλεσιν χάσης φύσεως αυτοτελούς έργου προϋπολογισθείσης συνολικής δαπάνης άνωτέρας του ποσού τών δραχμών έκατόν χιλιάδων ώ ς καί δαπανών έν γένει ποσού άνωτέρου τώ ν δραχμών πεντήκοντα χιλιάδων, …………….
 2. Ή έκτέλεσις τών έν τή προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων έργων ενεργείται έφ’ έξής υπό τής Διοικήσεως τού Οικοδομικού Συνεταιρισμού κατόπιν δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού δι’ ένσφραγίστων προσφορών επιφυλασσομένων έν πάση περιπτώσει τών ίσχυουσών ειδικών διατάξεων.


4. Προεδρικό Διάταγμα 93/1987

   Στο πιο πάνω Π.Δ. που εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν 1337/83 γίνεται η πλέον σαφής αναφορά για την υποχρέωση των οικοδομικών Συν/μών να κατασκευάζουν και να συντηρούν τα έργα υποδομής. Στο άρθρο 18 παρ. 5 αναφέρεται ΅

Εφαρμογή σχεδίου - έργα υποδομής.
α) Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης ο οικοδομικός συνεταιρισμός και οικοδομικός οργανισμός, υποχρεούται να αναθέτει την εφαρμογή του σχεδίου στο έδαφος και να κατασκευάζει και συντηρεί τα έργα τεχνικής υποδομής και γενικά τα κοινόχρηστα έργα στην έκταση της ιδιοκτησίας του..
β ) Η ολοκλήρωση του προγράμματος των έργων τεχνικής υποδομής πρέπει να υπερβαίνει τα 5 χρόνια από τη δημοσίευση του π. δ·/τας έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης.
Εφόσον οι τυχόν λόγοι καθυστέρησης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του οικοδομικού συνεταιρισμού καθώς στην περίπτωση ενώσεων οικοδομικών συνεταιρισμών τα οριζο- μενα χρονικά διαστήματα για την κατασκευή των έργων υποδομής μπορούν να αυξάνουν κατά 5 χρόνια ακόμη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ' Εργων.
Μετά την εκπνοή των ανωτέρω προθεσμιών ο Υπουργός εκτιμώντας τα πραγματικά στοιχεία δύναται να διαλύσει τον οικοδομικό συνεταιρισμό.
Με το ίδιο Π.Δ. η εποπτεία των Οικ. Συν/μών πηγαίνει στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Στο άρθρο 14 αναφέρεται :
 Από τη δημοσίευση του παρόντος η αρμοδιότητα για την έγκριση των καταστατικών, την εποπτεία και , τον έλεγχο των οικοδομικών συνεταιρισμών ασκείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων .

     5. Αρμοδιότητα για την έγκριση των μελετών και την εποπτεία των έργων.

      Σε κανένα νομοθέτημα δεν αναφέρεται ποια Υπηρεσία είναι αρμόδια για την έγκριση των τεχνικών μελετών των οικοδομικών Συν/μών ή τον έλεγχο της ποιότητας των έργων που εκτελούνται. Επειδή τα έργα που εκτελεί ο Συν/μός είναι δημοτικά οι μελέτες υποβάλλοντο στις τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων οι οποίοι , τις περισσότερες φορές, δήλωναν αναρμόδιοι.
            Με την Υπουργική Απόφαση 139/2005 της 4-4-2005 των Υπουργών εσωτερικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. η αρμοδιότητα περιέρχεται στις Νομαρχίες . Στην Υ.Α. αναφέρεται :
Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο, την έγκριση των μελετών και την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των έργων υποδομής στις εκτάσεις των οικοδομικών Συν/μών και για την έγκριση του προγράμματος ολοκλήρωσης των έργων υποδομής και του προϋπολογισμού αυτών είναι η Διεύθυνση τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία έχει έκταση ο Οικ. Συν/μός.
                    
            Νόμος 4030/2011.

            Στο άρθρο 39 του νόμου στην παρ. 3 ορίζεται :

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ετών από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα τεχνικής υποδομής στις εκτάσεις των Ο.Σ.

Στις παρ. 8,9,10 του ίδιου άρθρου αναφέρονται :

Σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3, η εκτέλεση των έργων υποδομής υπάγεται στον οικείο Ο.Τ.Α.. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 5.
Η αρμοδιότητα ελέγχου και εποπτείας των έργων υποδομής (προϋπολογισμός, καλή κατασκευή, πρόγραμμα ολοκλήρωσης) ανήκει στην Περιφέρεια, στην οποία υπάγεται ο Δήμος όπου ο Ο.Σ. έχει την έκτασή του.
Η ολοκλήρωση των έργων υποδομής αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικών αδειών, για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς που συστάθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του π.δ.93/1987 (16.4.1987). Για τους προϋφιστάμενους της 16.4.1987 οικοδομικούς συνεταιρισμούς αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικών αδειών αποτελεί η ολοκλήρωση της χάραξης του οδικού δικτύου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη.

Στην παρ. 13 του ίδιου άρθρου :

Οι προϋφιστάμενοι της 16.1.1984 Ο.Σ. με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του ν. 1667/1986. Όσοι από αυτούς δεν έχουν ολοκληρώσει μέχρι σήμερα τα έργα υποδομής, οφείλουν να τα ολοκληρώσουν είτε οι ίδιοι είτε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 - 7 μέσα σε δώδεκα μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας την ολοκλήρωση των έργων αναλαμβάνουν αυτοδίκαια και αποκλειστικά οι οικείοι Ο.Τ.Α..

Και στην παρ. 14.

Παρατείνεται για δύο έτη η διάρκεια των Ο.Σ. προ- κειμένου να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφω­να με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και να υποβά­λουν χρονοδιάγραμμα -έκθεση έργων υποδομής προς έγκριση στην Περιφέρεια.

        6. Νόμος 4223/2013.

Στην παρ. 4 του νόμου δίδεται παράταση στην προθεσμία του άρθρου 39 παρ. 14 του Ν 4030/11 κατά 12 μήνες.

         7. Νόμος 4280/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1. Δίδεται παράταση στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, για την εκτέλεση των έργων υποδομής 3 έτη από την δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι τις 8-8-2017.

        8. Ν 4465/2017

Στο άρθρο 45 αναφέρονται :

Τίθεται προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου για την εναρμόνιση των καταστατικών των οικοδομικών συνεταιρισμών, οι οποίοι δεν έχουν λυθεί και εκκαθαρισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4030/2011(Α' 249), όπως ισχύει.
Για την εναρμόνιση, οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί υποχρεούνται, πέραν των λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και στην προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.
Τα τελευταία τέσσερα εδάφια της παρ. 14 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011, όπως προστέθηκαν με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 36 του ν. 4223/2013 (Α' 287), αντικαθίστανται ως εξής:
«Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οικοδομικού συνε­ταιρισμού στην υποχρέωση εναρμόνισης του καταστα­τικού του εντός της ως άνω προθεσμίας, ο συνεταιρισμός διαλύεται αυτοδίκαια. Η διάλυση αναγνωρίζεται με πράξη του Ειρηνοδίκη, μετά από αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ή οποιουδήπο­τε έχοντος έννομο συμφέρον. Η πράξη του Ειρηνοδίκη καταχωρίζεται στο μητρώο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986 (Α' 196) και κοινοποιείται αμελλητί στην ως άνω Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόζεται δε αναλόγως και η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986.».

      9. Νόμος 4495 / 2017

Στο άρθρο 148 του νόμου στην παρ. 5 αναφέρεται : Η προθεσμία του άρθρου 39 της
παρ. 3 του ν 4030/2011, όπως παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.
4280/2014 παρατείνεται από τη λήξη της και για 3 έτη από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
Δηλαδή η προθεσμία για την ολοκλήρωση των έργων των Ο.Σ. έχει παραταθεί μέχρι
τις 3-11-2020.

     10. Συμπεράσματα.
     
• Από το έτος 1923 μέχρι σήμερα , όλα τα νομοθετήματα προβλέπουν την υποχρέωση των ιδιοκτητών των Ιδιωτικών Πολεοδομήσεων – Συνεταιρισμών να εκτελούν με δικές τους δαπάνες τα έργα υποδομής εντός της περιοχής που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης.

• Η εποπτεία των Οικοδομικών Συνεταιρισμών έχει περιέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών.

• Αρμόδια Κρατική Υπηρεσία για τον έλεγχο των Προϋπολογισμών κατασκευής έργων υποδομής, κατάρτισης προγραμμάτων, χρονοδιαγραμμάτων κλπ. είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.

• Δια το διάστημα που ο οικοδομικός συνεταιρισμός βρίσκεται σε λειτουργία,υποχρεούται να συντηρεί τα έργα υποδομής που έχει κατασκευάσει.

• Μετά την ολοκλήρωση των έργων , αυτά μπορούν να παραχωρηθούν στον ΟΤΑ με σχετικό πρωτόκολλο. Μετά την παράδοση υπεύθυνος για την συντήρηση των έργων είναι ο ΟΤΑ.

• Στην περίπτωση που ο Συν/μός διαλυθεί τα μέχρι τότε κατασκευασμένα έργα περιέρχονται στον ΟΤΑ.


Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1o ΔΣ του έτους 2019


Συνεδρίαση του 13-1-2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 στην οικία του Ταμία του ΔΣ, με θέματα:


Α/Α
Θέμα
1
Εγγραφές - Διαγραφές μελών
2
Έγκριση πρόσκλησης ΓΣ
3
Περαιτέρω χειρισμός ποινικής δικογραφίας
4
Λοιπά εκκρεμή θέματα

Το 1o/2019 πρακτικό  του ΔΣ ΣΔΙΠ

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

Ανάθεμα την ώρα... (Απάντηση σε επιστολή Κ. Πάντου από Β. Κλή)
Ιπποκράτειος Πολιτεία 26/01/2019

Ανάθεμα την ώρα…….

κ. Κώστα Πάντο,

Διάβασα προσεκτικά την ανοιχτή επιστολή σας και σας διαβεβαιώνω ειλικρινά ότι μετά το Αθωωτικό Αμετάκλητο Βούλευμα, συμμερίζομαι την οργή και την αγανάκτηση σας προς το ΔΣ του ΣΔΙΠ.

Μετά από μία τέτοια αθωωτική απόφαση θα είχα και εγώ τα ίδια συναισθήματα και τις ίδιες σκέψεις για τις μελλοντικές μου ενέργειες.

Διάβασα επίσης όλα όσα περιγράφετε για τις προθέσεις σας και την προσφορά σας  στην περιοχή και δεν έχω κανένα λόγο ή στοιχεία να την αμφισβητήσω.

Ως κάτοικος της ΙΠ,  που αποφάσισα να κατοικήσω και να επενδύσω στην περιοχή, όπως είναι προφανές, δεν είχα ιδέα για τα τοπικά τεκταινόμενα, για πρόσωπα και καταστάσεις, που μοιραίως μου είναι πλέον γνωστά σε βαθμό που λέω «..ανάθεμα την ώρα και την στιγμή που ήρθα σε αυτή την ευλογημένη από την φύση περιοχή…».

Με γνώμονα λοιπόν το ειλικρινές πνεύμα της επιστολής σας και σύμφωνα με τα γραφόμενα σας, ότι κάνατε και κάνετε το καθήκον σας, σας ζητώ ευγενικά να συμβάλλετε, σύμφωνα με το καθήκον σας, στην αποκατάσταση της αλήθειας παρέχοντας σε όλους μας την γνώμη σας και τις απαντήσεις σας στα παρακάτω. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει μία αρχή προκειμένου να λάμψει η αλήθεια και να αποκαλυφθούν επιτέλους οι σκοπιμότητες, οι αλληλοκατηγορίες και ο εξευτελισμός της στοιχειώδους κοινωνικής συμπεριφοράς.

Άλλωστε επιβάλλεται να δώσε τε απαντήσεις στα ερωτήματα μου αφού σύμφωνα με το Βούλευμα, είστε και εσείς θύμα των καταστάσεων που κατηγορείτε στην επιστολή σας.

Με την πολυετή συμμετοχή και εμπειρία σας στα κοινά, σας ερωτώ: έγιναν ή όχι παρατυπίες, παρανομίες ή …… λαμογιές που αφορούν την περιουσία του ΣΔΙΠ, από τις διοικήσεις του ΣΔΙΠ ή από μέλη του;; Δεν χρειάζεται να γίνεται συγκεκριμένος, προς αποφυγή τυχόν νέων ποινικών σας διώξεων. Ένα απλό ναι ή όχι αρκεί.  Σας κάνω την ερώτηση αυτή γιατί έχει διαπιστωθεί ότι και ο κ. Πατεράκης και το νυν ΔΣ του ΣΔΙΠ, επί της ουσίας, με τα λεγόμενα του ο πρώτος στο παρελθόν και με τις ενέργειες του ο ΣΔΙΠ, με την προσφυγή τους στον Εισαγγελέα, λένε ότι έγιναν!!!!!

Σας ερωτώ, έγιναν ή όχι παρατυπίες, παρανομίες ή …… λαμογιές που αφορούν την υλοποίηση των έργων στην ΙΠ από τον ΣΔΙΠ στο παρελθόν;;  ….ναι ή όχι;;

Στην επιστολή σας αναφέρετε ότι υποβάλλατε την παραίτηση σας το 2008 από το ΔΣ του ΣΔΙΠ ως ύστατη προσπάθεια αποτροπής ενεργειών επιζήμιων για τον ΣΔΙΠ. Σας ερωτώ σε ποιες ενέργειες αναφέρεσθε και ποιοι τις υποκινούσαν ;;;

Τέλος σας ερωτώ να μας πείτε ποιες είναι οι σκοπιμότητες συγκεκριμένα που, κατά την γνώμη σας, εξυπηρετούνται γενικότερα από τις ενέργειες του παρόντος ΔΣ του ΣΔΙΠ και είχαν σαν αποτέλεσμα την ταλαιπωρία σας και την παραλίγο δίωξή σας;;; Εάν, σύμφωνα με όσα ακούγονται,  έχουν συμβάλλει και προσωπικές διαφορές με συγγενικό σας πρόσωπο, τότε είμαστε τουλάχιστον …για κλάματα!!!

Τελειώνοντας σας πληροφορώ ότι έχει αρχίσει να επικρατεί η …φήμη μεταξύ των κατοίκων της ΙΠ, ότι η προσφυγή στον Εισαγγελέα σε συνδυασμό με το Αθωωτικό Βούλευμα για την περιουσία του ΣΔΙΠ λειτουργεί σαν ..κολυμβήθρα του Σιλωαμ, ….κάτι σαν την Συμφωνία των Πρεσπών, ας πούμε, όπου χρόνια σοβαρά θέματα πρέπει να κουκουλωθούν ….να ξεχαστούν. Έχετε να μας πείτε κάτι για την φήμη αυτή;; 

 Με γνώμονα λοιπόν το ειλικρινές πνεύμα της επιστολής σας και σύμφωνα με τα γραφόμενα σας για τις ανιδιοτελείς σας προθέσεις και το καθήκον σας, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση σας να μας δώσετε τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα που σας έθεσα, προς όφελος της διαφάνειας και της αλήθειας που επικαλείσθε στη ανοιχτή επιστολή σας.

Δηλαδή προς όφελος της περιοχής και των κατοίκων της, στο πλαίσιο των πολυετών προσπαθειών σας για την «γενικότερη αναβάθμιση της».

Αναμένοντας ……

Βασίλειος Κλής


Εθελοντές Μ.Α.Κ.Ι.Π


Διευκρίνιση:

Σε χθεσινό του δημοσίευμα στις ομάδες της Ιπποκρατείου Πολιτείας, επιστολής του κου Κώστα Πάντου από τον ΣΟΙΠ αναφέρεται σε σημείο της επιστολής ότι δεν χρησιμοποιήσαμε το 2018 την υδροφόρα που μας παραχωρούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια γιατί:

"που μόνο το 2018 δεν χρησιμοποίησαν επειδή οι ίδιοι δεν διέθεταν ανθρώπινο δυναμικό"

Πρέπει να διευκρινιστεί λοιπόν ότι το όχημα δεν χρησιμοποιήθηκε το 2018 γιατί κρίναμε ότι δεν κάλυπτε πλέον τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και ανάγκες της ομάδας και όχι για λόγους έμψυχου δυναμικού όπως αναφέρεται.

Συγχρόνως αναμέναμε και την παράδοση της ανακατασκευασμένης και μεγαλύτερης χωρητικότητας υδροφόρας του ΣΔΙΠ, εντός της προηγούμενης αντιπυρικής, η οποία καθυστέρησε λόγω της γνωστής γραφειοκρατίας και θα πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κο Πάντο για την συνεισφορά του τα προηγούμενα χρόνια, τον οποίο η ομάδα μας έχει βραβεύσει για την βοήθειά του αυτή.

Εθελόντες ΜΑΚΙΠ

Κώστας Πάντος εναντίον ΔΣ & ΕΣ ΣΔΙΠ


Ανοιχτή επιστολή του Κώστα Πάντου

Προς τους κατοίκους της Ιπποκρατείου Πολιτείας

Ως ¨τιμώμενο¨ πρόσωπο από την διοίκηση του ΣΔΙΠ, που επί 3 χρόνια με τοποθέτησε στο κέντρο της ¨προσοχής¨ της, οφείλω να συστηθώ με λίγα λόγια σε όσους δεν με γνωρίζουν.
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στις Αφίδνες. Η αγάπη για τον τόπο μου με οδήγησε στην ενασχόληση με τον ΣΔΙΠ, τον οποίο και υπηρέτησα ως πρόεδρος από το 1993 έως το 2008.

Είναι γνωστό ότι εκείνη την περίοδο έγιναν τα μεγάλα έργα της Ι.Π. , οδοποιϊα, ύδρευση, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ και με προσωπικές προσπάθειες χρηματοδοτήθηκε, προς όφελος των κατοίκων, από την Ε.Ε. με 3.000.000 ευρώ το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης. Με σωστή διαχείριση των συνδρομών και προσωπική εργασία γίνονταν οι εκχιονισμοί και η πυροπροστασία της περιοχής, χωρίς καμία επί πλέον επιβάρυνση των κατοίκων.

Άξιο προσοχής, επίσης, είναι ότι τον Απρίλιο του 2008, που αποχώρησα από το Δ.Σ. του ΣΔΙΠ, υπήρχαν στο ταμείο 1.010.000 ευρώ. Ακόμα και η παραίτησή μου το 2008 ήταν η ύστατη προσπάθεια – αφού μειοψήφησα και δεν είχα άλλο τρόπο αντίδρασης – αποτροπής ενεργειών, τις οποίες θεωρούσα επιζήμιες για το Συνεταιρισμό.

Επειδή το πραγματικό ενδιαφέρον και η συνεισφορά δεν εξαντλούνται στη συμμετοχή σε Δ.Σ., πρόσφατα με δική μου παρέμβαση εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της μελέτης αποχέτευσης της περιοχής. Από το 2015 ενίσχυσα τη δράση της ΜΑΚΙΠ με την παραχώρηση χρήσης ενός πυροσβεστικού - υδροφόρου οχήματος που μόνο το 2018 δεν χρησιμοποίησαν επειδή οι ίδιοι δεν διέθεταν ανθρώπινο δυναμικό. Στο ίδιο πλαίσιο συνεισφοράς εντάσσεται και η συμμετοχή μου στον ΣΟΙΠ για τη λύση των προβλημάτων της περιοχής, με αποκορύφωμα, και μετά από εντατικές προσπάθειες του Δ.Σ., την επιτυχή κατάληξη του ¨ Ιδιοκτησιακού της Ι.Π.¨ στο Σ.τ.Ε.

Δεν επεδίωξα, φυσικά, ούτε επιδιώκω δικαίωση ή επιβράβευση επειδή έκανα και κάνω το καθήκον μου.

Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν περίμενα να με ¨ανταμείψουν¨ οι σημερινοί διοικούντες του ΣΔΙΠ με τις κατηγορίες της κακουργηματικής απάτης και απιστίας, της σύστασης συμμορίας, της πλαστογραφίας και να με παρουσιάζουν ως ιθύνοντα νου εγκληματικής οργάνωσης!!!, με σκοπό την ηθική μου εξόντωση, για να εξαλείψουν αντιδράσεις και να εξυπηρετήσουν δικές τους σκοπιμότητες. Δεν γλύτωσε, βέβαια, προκειμένου να πετύχουν τους σκοπούς τους, και όλη η κοινωνία της Ι.Π., στην οποία προσπάθησαν να σπείρουν τη διχόνοια και να τη μολύνουν με το δικό τους ¨ηθικό¨ κώδικα της συκοφαντίας. Θα πρέπει βέβαια να εξηγήσουν στην κοινωνία της Ι.Π. για ποιο λόγο κατασκεύασαν και υποστήριξαν σαθρές νομικές κατασκευές που θέτουν σε κίνδυνο τους κατοίκους- ιδιοκτήτες και δικαιούχους των οικοπέδων .

Φυσικά, όλες οι κατηγορίες εναντίον μου, αστήρικτες και αβάσιμες, ψευδείς και συκοφαντικές ΚΑΤΕΠΕΣΑΝ με ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ.

Τώρα θα βρεθούν αντιμέτωποι, ατομικά, με τις συνέπειες των πράξεων τους!

Με συναίσθηση ευθύνης απέναντι στα συμφέροντα του ΣΔΙΠ, τα μέλη και τους κατοίκους της Ι.Π. δεν θα προβώ σε ενέργειες σε βάρος του ΣΔΙΠ. Οι ευθύνες βαρύνουν τα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, που χρησιμοποίησαν τη θέση τους στη διοίκηση του ΣΔΙΠ και για δικούς τους λόγους με διέσυραν με πρωτοφανή δολιότητα. Τα πρόσωπα αυτά που δεν δίστασαν να εκθέσουν τον Συνεταιρισμό και να θέσουν σε διακινδύνευση τα μέλη του, ας αναλογιστούν αν θα μπορούν με την ίδια προπέτεια και ευκολία που έπρατταν να εξηγήσουν τις πράξεις τους.

Μέλη και κάτοικοι ας αναλογιστούν πού οδηγεί η ασύδοτη συκοφαντία και η παραπλάνηση, την οποία χρησιμοποίησαν για να παραστήσουν τους Ηρακλείς της κάθαρσης. Ας αναζητήσουν τις αιτίες που κάτω από το μύθο της ¨ΚΑΘΑΡΣΗΣ¨ θάφτηκαν εντέχνως τα προβλήματα της περιοχής και ας απαιτήσουν απαντήσεις:

1) Πώς σκοπεύουν να ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ την ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ του Συν/σμού που κινδυνεύει με κατάσχεση υπό το βάρος των 700.000 ευρώ χρέους προς το δημόσιο; Με ποιο σχέδιο αντιμετωπίζουν το υπέρογκο χρέος που κάθε χρόνο αυξάνεται με τον ΕΝΦΙΑ;
2) Πόσες δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κόστισε στα μέλη του ΣΔΙΠ σε προσαυξήσεις και πρόστιμα από την εφορία η επί 15 μήνες καθυστέρηση για να οριστεί προσωρινή διοίκηση από «το μόνο μη παραιτηθέν μέλος» του Δ.Σ., με «ανεπαρκές επίπεδο γνώσεων» κατά την άποψη του σημερινού Δ.Σ.; Ποιος υπέγραφε τις δηλώσεις και το Ε9 προς την Δ.Ο.Υ. αφού δεν υπήρχε Δ.Σ.; Έγιναν δηλώσεις και πότε;
3) Γιατί υποκρίνονται ότι θα ολοκληρώσουν τα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ( αποχέτευση, πεζοδρόμια ), που ως έργα ανταποδοτικά, ο μόνος αρμόδιος να τα εκτελέσει είναι ο Δήμος, σύμφωνα με τον Νόμο ( Ν1068/80, Ν1080/80 ); Πού αποσκοπούν;
4) Τα χρήματα που εισέπραξαν δαπανήθηκαν για κάποιο έργο ; Διακανόνισαν τις οφειλές στην Δ.Ο.Υ. ή ξοδεύτηκαν αφειδώς για την δημιουργία εικόνας με χορηγίες και δημόσιες σχέσεις, για να μην παραλείψω και την πολυμελή νομική ομάδα που συντηρεί η διοίκηση; Επίσημος απολογισμός γιατί δεν έγινε (για πρώτη φορά στην ιστορία του ΣΔΙΠ );
5) Θα συνεχίσουν να βάζουν όλη την περιοχή σε περιπέτειες με την ΑΛΛΟΙΩΣΗ του ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ που επιχειρούν για να εξυπηρετήσουν κάποιους ¨ημέτερους¨, νομιμοποιώντας την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων;

Τα προβλήματα λύνονται με ομοψυχία και συλλογική προσπάθεια. Οι προσωπικές στοχεύσεις συνήθως κρύβουν ιδιοτέλεια, η διάδοση ψευδών και η σκόπιμη παραπλάνηση με δήθεν ατράνταχτα νομικά επιχειρήματα που δεν αντέχουν στην λογική, αποτελούν εμπόδια για κάθε συλλογική προσπάθεια και πρέπει να εξαλειφθούν.

Το δίλημμα που μας αφορά όλους είναι: Θέλουμε ένα Συνεταιρισμό λεία προσωπικών επιδιώξεων, η ικανοποίηση των οποίων , μέσα από την σιωπή και την αδράνεια των μελών θα οδηγήσει σε μαρασμό της περιοχής ΄Η Πρόοδο προς όφελος όλων;

Με αμείωτο ενδιαφέρον για την Ι.Π. και την περιοχή των Αφιδνών.


Κώστας Πάντος

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

Απάντηση Π. Θωμόπουλου νομικού συνεργάτη ΣΔΙΠ σε επιστολή Β. Κλή
Προς το Δ.Σ. του Σ.Δ.Ι.Π.

Θα ήθελα ν’ απαντήσω στις αμφιβολίες των μελών του Συνεταιρισμού για την αποτελεσματικότητα των Δικηγόρων του Σ.Δ.Ι.Π.

Οι υποθέσεις του Σ.Δ.Ι.Π. αφορούσαν πολλές και διαφορετικές κατηγορίες περιπτώσεων. Ενδεικτικά αναφέρω τις κυριότερες:

1. Το κτηματολόγιο και η υποβολή των δικαιωμάτων του Σ.Δ.Ι.Π. εντός των νομίμων προθεσμιών. Μετά την ανάρτηση, η υποβολή ενστάσεων, εν όψει του ότι πολλά οικόπεδα για τα οποία ο Συνεταιρισμός προέβαλε δικαιώματα κυριότητας διεκδικούνται από τρίτους ή οι μεγάλοι χώροι ειδικής χρήσεως (χώροι εμπορικοί, αθλητικών εγκαταστάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων) διεκδικούνται από τον Δήμο Ωρωπού.

Το τελευταίο τούτο παρά το γεγονός ότι οι χώροι για κοινωφελείς χρήσεις, όπως ορίσθηκαν από τα αρμόδια κρατικά όργανα για την έγκριση του σχεδίου, έχουν παραχωρηθεί.

Αν οι επιτροπές του Κτηματολογίου, που ακόμα δεν έχουν ορισθεί, δεν δικαιώσουν τον Σ.Δ.Ι.Π. σε κάποια από τα δικαιώματα που προέβαλε, η λύση θα δοθεί από τα πολιτικά Δικαστήρια.

Στην κατηγορία αυτή των υποθέσεων ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς.

2. Ποινικές υποθέσεις

Το προσωρινό Δ.Σ. είχε υποχρέωση, μετά την έκθεση Σερμπή, να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά.

Την υποστήριξε με συνέπεια. Πλην όμως, άλλη άποψη εξέφρασαν οι δικαστικές αρχές που περιόρισαν το αντικείμενο μόνο σε λίγες περιπτώσεις και έκριναν ότι δεν ζημιώθηκε ο Συνεταιρισμός.

Ο ΣΔΙΠ, ως πολιτικώς ενάγων, ελάχιστες δυνατότητες έχει στην ποινική διαδικασία. Τις άσκησε πλην δεν ευδοκίμησαν.

Το Δικαστικό βούλευμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού και ο καθένας μπορεί να λάβει γνώση και να εκτιμήσει.

Το Δ.Σ. δεν διακατέχεται από καμία μνησικακία κατά των μελών των προηγουμένων Δ.Σ. απλώς άσκησε το καθήκον του με περισσή συνέπεια.

Ποια θα ήταν η γνώμη των μελών του ΣΔΙΠ αν παρά την ύπαρξη της έκθεσης Σερμπή το προσωρινό και το σημερινό Δ.Σ. αδιαφορούσε και δεν υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά ή δεν την υποστήριζε;

Δεν έχει υποπέσει εξάλλου στην αντίληψή μου περίπτωση καταδίκης Διοικήσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Και δεν είμαι νέος ούτε στο επάγγελμα ούτε στο αντικείμενο.

3. Αξιώσεις για την καταβολή των εισφορών

Απ’ ότι έχω διαπιστώσει, οι αγωγές που άσκησε ο Συνεταιρισμός για την ανά οικόπεδο καταβολή των επιβληθεισών από τις Γενικές Συνελεύσεις εισφορών, είναι και οι πρώτες αγωγές στην ιστορία του ΣΔΙΠ.

Μόνιμη επωδός στις Γενικές Συνελεύσεις αλλά και σε διαπιστώσεις του Δ.Σ. για πολύ μακρά σειρά ετών ήταν ότι δεν πληρώνουν οι Συνεταίροι.

Και η αιτιολογία αυτή ήταν η βασική αιτιολογία των ομαδικών παραιτήσεων του Δ.Σ. και της Ε.Σ. τον Απρίλιο του 2013.

Πλην όμως, ποτέ δεν άσκησαν ένδικα μέσα, προφανώς για να μη στεναχωρήσουν τους Συνεταίρους. Γιατί; Προφανώς για να μη στεναχωρήσουν τους ιδιοκτήτες με μεγάλο αριθμό οικοπέδων. Είναι αυτοί που οφείλουν τα μεγάλα ποσά

Και όλα αυτά όταν με το π.δ. 93/1987 επιβλήθηκε στους οικοδομικούς Συνεταιρισμούς και η πρόσθετη υποχρέωση όχι απλώς της κατασκευής των έργων υποδομής (δρόμοι, πλατείες, άλση) αλλά και της συντήρησης των έργων υποδομής. Μια συνεχής δηλαδή υποχρέωση.

Έτσι, άφησαν το 2013  ¨κληρονομιά¨ στα επόμενα ΔΣ ή στον εκκαθαριστή (που ήθελαν), δηλαδή ένα Συνεταιρισμό υπό διάλυση με ανείσπρακτες αξιώσεις (πολλές παραγεγραμμένες) 950.000 ευρώ από εισφορές συνεταίρων και χρέη στην εφορία 450.000 ευρώ. Και με μηδενικό ταμείο.

Το νέο ΔΣ, που δεν είχε στη σύνθεσή του κανένα μεγαλοϊδιοκτήτη, βρέθηκε αντιμέτωπο με την παραπάνω οικονομική κατάσταση και έκρινε ως μοναδική διέξοδο την αναζήτηση των οφειλομένων.

Ασκήθηκε μια σειρά αγωγών (λίγες τον αριθμό) για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που δικάζονται με την τακτική διαδικασία στην οποία επιτρέπεται και Έφεση και Αναίρεση στον Άρειο Πάγο.

Και μία σειρά αγωγών κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών (για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ). Στις μικροδιαφορές δεν επιτρέπεται Έφεση.

Σε κάποιες αποφάσεις το αποτέλεσμα ήταν θετικό σε κάποιες αρνητικό.

Οι αποφάσεις που απέρριψαν αγωγές τις έκριναν ως ¨αόριστες¨ με αιτιολογία όμως που δεν πείθει και που αναφέρονται σε άλλες, μη νόμιμες, προϋποθέσεις που δεν αφορούσαν το αντικείμενο των αγωγών.

Ίσως ήταν σφάλμα η ομαδική άσκηση αγωγών εν όψει του ιστορικού τους και του αριθμού οικοπέδων που φανερώνει την ύπαρξη  εκατοντάδων υποθέσεων και τη δημιουργία υπερβολικού βάρους (φόρτου εργασίας) για το Δικαστήριο.

Εξετάζοντας εκ νέου τις αγωγές δεν βρίσκω νομικό ή πραγματικό σφάλμα.

Ευτυχώς εκδόθηκαν αρνητικές αποφάσεις κατά την τακτική διαδικασία.

Αναφέρω το ¨ευτυχώς¨ γιατί παρέχεται η ευκαιρία άσκησης Έφεσης, ενδεχομένως και Αναίρεσης για να κριθεί το θέμα της ¨Αοριστίας¨.

Ευελπιστώ ότι οι ανώτεροι δικαστές θα κρίνουν διαφορετικά το ζήτημα.

Εκείνο που πραγματικά εκπλήσσει είναι η πεισματική αντίδραση στο Δικαστήριο στις νομικές αξιώσεις του Συνεταιρισμού των μεγαλοϊδιοκτητών.

Οι μικροί ιδιοκτήτες του ενός (1) οικοπέδου έρχονται και πληρώνουν αδιαμαρτύρητα. Απλώς εκφράζουν την έκπληξή τους γιατί ποτέ δεν έχουν ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις τους .

Και μια τελευταία παρατήρηση:

Το πρώτο που διδάχθηκα από τους μεγαλύτερους ως ασκούμενος Δικηγόρος και επανειλημμένα αντιμετώπισα ήταν το ¨οι υποθέσεις τελειώνουν στον Άρειο Πάγο¨.

Στον Άρειο Πάγο ενδεχομένως θα πάει ο ΣΔΙΠ σε μία ή δύο περιπτώσεις. Αρκούν.

Για τους Συναδέλφους, με προφανώς περισσότερη εμπειρία ή γνώση που κρίνουν ¨απαράδεκτο το γεγονός ότι μπορεί να ασκούνται αγωγές που κρίνονται αόριστες¨ θα συνιστούσα στην Διοίκηση του ΣΔΙΠ να τους αναθέσει μερικές (αρκετές σε αριθμό) υποθέσεις προκειμένου να ασκήσουν ¨ορισμένες¨ αγωγές. Θα ήταν και για μας ευχάριστη εμπειρία και πρόσθετη γνώση. Άλλωστε το αρχαίο ρητό ¨Γηράσκω αεί διδασκόμενος¨ έχει απόλυτη εφαρμογή στους Δικηγόρους.

Η ανέξοδη κριτική είναι κάτι άλλο από ¨κριτική¨.

4. επανειλημμένες δικαστικές προσπάθειες ομάδος πρώην Συνεταίρων για ακύρωση αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων και παράλυσης του Συνεταιρισμού έχουν επιτυχώς αποκρουσθεί.

Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2019


Δικηγόρος

Ερωτηματικά για τις υποθέσεις διεκδίκησης οφειλών


Αγαπητοί φίλοι,

Σχετικά με την ανακοίνωση θέματος που αναρτήσατε την 14η Ιανουάριου 2019, βεβαίως δεν υπάρχει κανείς που θα διαφωνήσει με τις ενέργειες σας. Ειδικότερα όταν προκύπτουν δικαστικές αποφάσεις υπέρ του ΣΔΙΠ.

Στην τελευταία παράγραφο της ανάρτησης αναφέρετε τα ακόλουθα:

«Για μικρό αριθμό, μεμονωμένων μη καθαρογραμμένων αποφάσεων μέχρι σήμερα, του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που κρίθηκαν ή θα πιθανόν να κριθούν ως αόριστες, το ΔΣ αποφάσισε να γίνουν όλες οι απαραίτητες νομικές ενέργειες από του πληρεξούσιους δικηγόρους άρσης της αοριστίας με επανάληψη των διαδικασιών έκδοσης νέων αποφάσεων»

Λαμβάνοντας υπ’ όψη το περιεχόμενο της ανωτέρω πρότασης αλλά και το γεγονός ότι το Συμβούλιο του Πλημμελειοδικείου εξέδωσε αθωωτικό βούλευμα για τις επτά περιπτώσεις της αναφοράς Σερμπή και τις νομικές πρωτοβουλίες που ελήφθησαν από τον ΣΔΙΠ με ευθύνη και επιμέλεια των δικηγόρων του, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι πολλά μέλη του ΣΔΙΠ έχουν εκφράσει τον προβληματισμό τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα και αρτιότητα  των νομικών ενεργειών, όπως αυτές τυχόν συντάσσονται από τους δικηγόρους του ΣΔΙΠ.

Μερικοί δε δικηγόροι-μέλη του ΣΔΙΠ δεν μπορούν να κάνουν αποδεκτό το γεγονός ότι μπορεί να υποβάλλονται υποθέσεις που κρίνονται αόριστες. Μεταξύ μας δεν έχουν άδικο…..

Ο προβληματισμός δε αυτός επεκτείνεται σε ερωτηματικά σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δικηγόρων σε συνδυασμό με τις όποιες αμοιβές απολαμβάνουν από τον ΣΔΙΠ καθώς και με την προσφιλή κατά τα Ελληνικά δεδομένα…. «τότε εμείς γιατί να πληρώνουμε συνδρομές ;;;;;;» 

Αυτά για την πληροφόρηση σας σχετικά με το κλίμα που δημιουργείται.

Β. ΚλήςΔευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση υπέρ του ΣΔΙΠ για οφειλόμενες εισφορέςΤο Δ.Σ. δέσμιο έναντι του νόμου, αλλά και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το καταστατικό και τις σχετικές αποφάσεις της ΓΣ, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, προχώρησε στις νομικές ενέργειες έναντι συνεταίρων που δεν ανταποκρίθηκαν στις τυπικές τους υποχρεώσεις.  

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών δημοσίευσε την 5 Δεκεμβρίου 2018 την 3460/2018 τελεσίδικη απόφαση του, με την οποία επιδικάζει υπέρ του ΣΔΙΠ τη καταβολή  εντόκως  1000€ για εισφορές των ετών από 1997 έως 2017 και επίσης εντόκως 293,47€ για την εισφορά του έργου ύδρευσης της ΙΠ. Επίσης καταδίκασε για τη καταβολή των δικαστικών εξόδων ύψους 140€.  

Το Δ.Σ. με την παρούσα επιστολή θέλει να ευχαριστήσει τους περισσότερους από 800 συνεταίρους που ανταποκρίθηκαν θετικά και προχώρησαν στην κάλυψη των υποχρεώσεών τους, καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές. 

Τα χρήματα αυτά αν και είναι ένα ελάχιστο ποσό για την κάλυψη των αναγκών του συνεταιρισμού, μετά από χρόνια απραξίας, εν τούτοις βοηθούν την Διοίκηση στην αποπληρωμή οφειλών προς τους νομικούς συμβούλους, τους ορκωτούς λογιστές που έχουν αναλάβει τον διαχειριστικό έλεγχο των περασμένων χρήσεων, καθώς και δεκάδων άλλων υποχρεώσεων.

Για μικρό αριθμό, μεμονωμένων μη καθαρογραμμένων αποφάσεων μέχρι σήμερα, του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που κρίθηκαν ή θα πιθανόν να κριθούν ως αόριστες, το ΔΣ αποφάσισε να γίνουν όλες οι απαραίτητες νομικές ενέργειες από του πληρεξούσιους δικηγόρους άρσης της αοριστίας με επανάληψη των διαδικασιών έκδοσης νέων αποφάσεων.  

Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019

Άσπρη μέρα είδαμε, αλλά…!!!


Αγαπητοί Συντοπίτες,

Καλή Χρονιά σε όλους με Υγεία και Πρόοδο.

Ο καινούργιος χρόνος έκανε αισθητή την είσοδο του με μεγάλο όγκο χιονιού καλύπτοντας μεγάλο ποσοστό της χώρας μεταξύ των οποίων και την Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Όλοι μας χαρήκαμε το χιονισμένο τοπίο και ταυτόχρονα λόγω του όγκου του χιονιού υπεστήκαμε και τις συνέπειες. Κυρίως το γεγονός ότι βρεθήκαμε αποκλεισμένοι για τρείς ημέρες λόγω καθυστέρησης εκχιονισμού με διάφορες συνέπειες για κάθε ένα από εμάς. Αδυναμία να πάμε στις δουλείες μας, δυσκολία παροχής ιατρικών υπηρεσιών και μερικοί που… ξέχασαν να ψωνίσουν από το σούπερ μάρκετ…..

Οφείλω να πω, ότι προσωπικά δεν μπαίνω στην λογική να επιρρίψω ευθύνες αγόγγυστα στον Δήμο και κυρίως στον Αντιδήμαρχο, κ. Πούλο, διότι το χιόνι ήταν πολύ και δεν γνωρίζω ούτε τα δεδομένα των υποδομών που υπάρχουν ούτε την κατάσταση και τα περιστατικά που αντιμετώπισαν για την αποκατάσταση του εκχιονισμού σε εύλογο χρονικό διάστημα, ούτε την γεωγραφική έκταση που έπρεπε να καλύψουν.  

Σκεπτόμενος ρεαλιστικά, από την στιγμή που ανακοινώθηκε η έλευση του «Τηλέμαχου» και με δεδομένο την γενικότερη ανυπαρξία οργάνωσης πρόληψης και υποδομών, τι να πρωτοκάνουν;;;  Τρεχάτε ποδαράκια μου …την τελευταία στιγμή.

Παραμένει όμως το γεγονός ότι στην Ιπποκράτειο είμασταν αποκλεισμένοι για τρείς μέρες.

Εκ του αποτελέσματος πλέον τίθεται το κρίσιμο ερώτημα, μήπως πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας;; Μήπως πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη  να μην είμαστε αποκλεισμένοι για τόσες ημέρες;;

Νομίζω και προτείνω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε την υποδομή ώστε να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα στο μέλλον.

Κυρίαρχο ρόλο μπορεί να παίξει η ΜΑΚΙΠ και ο ΣΔΙΠ.

Εξοπλίζοντας τον υπάρχοντα εξοπλισμό με δυνατότητες εκχιονισμού, που διαθέτει η ΜΑΚΙΠ, μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μέσα σε λογικά χρονικά διαστήματα.

Βεβαίως συντονιστικό ρόλο μπορεί να παίξει ο ΣΔΙΠ, αφού και στο παρελθόν είχε αναλάβει την διεκπεραίωση των απαιτούμενων για τον εκχιονισμό.

Σε συνεργασία με την ΜΑΚΙΠ μπορεί να γίνει υπολογισμός της απαιτούμενης δαπάνης για την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού στα αυτοκίνητά της καθώς και οι δαπάνες λειτουργίας συμπεριλαμβάνοντας και κάποιας λελογισμένης αμοιβής των μελών της ΜΑΚΙΠ. Ο εθελοντισμός έχει και ….όρια. Δεν μπορεί να έχουμε απαίτηση τέτοιας προσφοράς μόνο στην βάση του εθελοντισμού!!!!!

Μετά δε την δημοσιοποίηση της απαιτούμενης δαπάνης, θα πρέπει να συμβάλουμε στην οικονομική δαπάνη ανάλογα με τις δυνατότητες μας όλοι οι κάτοικοι της Ιπποκρατείου μαζί με την οικονομική συνδρομή του ΣΔΙΠ.

Δημιουργώντας την υποδομή αυτή, η ΜΑΚΙΠ θα εξυπηρετεί αποκλειστικά της ανάγκες εκχιονισμού της Ιπποκρατείου …. .άντε και των Αφιδνών και μόνο.

Μια τέτοια υλοποίηση της υποδομής που προτείνω, είμαι σίγουρος ότι δεν χρειάζεται  ούτε πολύ μελέτη ούτε μεγάλη δαπάνη.

Το μόνο που χρειάζεται είναι η υιοθέτηση της από τον ΣΔΙΠ και την ΜΑΚΙΠ. Οι κάτοικοι θα το υποστηρίξουν, ……διότι ΠΡΕΠΕΙ επιτέλους να πάρουμε κάποια πράγματα στα χέρια μας, και μπορούν έτσι να ακολουθήσουν και άλλα.

Αρκετά με την αδιαφορία και …..το κυνήγι των μαγισσών και των φαντασμάτων.

Η υφιστάμενη, παντός τύπου κωλυσιεργία, υπονομεύει την περιοχή μας και την καθημερινότητα μας!!!!!!!!

Βασίλειος Κλής