Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ¨ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ¨

 


Ο  Οικοδομικός Συνεταιρισμός Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία, Λ. Αλεξάνδρας 44, Αθήνα, τηλ 210-8232348, 210-8232831, https://sdip.gr/, e-mail  info@sdip.gr δέχεται προσφορές από μελετητές ή γραφεία μελετών ή συμπράξεις αυτών, για την εκπόνηση της ΜΠΕ και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών του οικισμού ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ στον Δήμο Ωρωπού.

1.       Υφιστάμενη κατάσταση.

Ο οικισμός Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με το από 13-11-1977 Π.Δ ΦΕΚ 482/25-11-1977. Η συνολική έκταση του οικισμού είναι 7.630 στρεμ περίπου, έχουν δημιουργηθεί 1.876 οικόπεδα και 34 χώροι ειδικής χρήσης. Έχουν ανεγερθεί πάνω από 600 κατοικίες. Το μήκος του οδικού δικτύου, όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο είναι περί τα 90.χλμ.

Από την ημερομηνία ένταξης στο σχέδιο πόλης μέχρι σήμερα ο Συν/μός έχει εκτελέσει διάφορα έργα υποδομής στην περιοχή και συγκεκριμένα :

·      Έχει διανοιγεί μεγάλο μέρος των οδικού δικτύου, όχι πάντοτε στο προβλεπόμενο πλάτος και κάποιο ποσοστό έχει μερικώς ασφαλτοστρωθεί.

·       Έχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου ύδρευσης.

 

2.       Αντικείμενο της μελέτης.

Το αντικείμενο είναι η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο του οικισμού, ώστε σταδιακά να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής. Η μελέτη θα περιλάβει όλα τα εκτελεσθέντα έργα και εκείνα που απαιτούνται να εκτελεστούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Οικοδομικών Συν/μών και συγκεκριμένα:

·     Την ολοκλήρωση της κατασκευής του εσωτερικού οδικού δικτύου. Αφού καταγραφούν τα έργα που έχουν ήδη κατασκευαστεί, θα προσδιοριστούν τα υπολειπόμενα προς κατασκευή έργα συμπεριλαμβανομένων και των γεφυρών πάνω από τα κεντρικά ρέματα του οικισμού.

·         Την ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.

·         Την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων.

·         Την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.

 

3.         Μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν .

3.1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο των έργων .

3.2. Καταγραφή των εκτελεσμένων έργων οδοποιίας, προσδιορισμός των υπολειπόμενων προς εκτέλεση έργων, Προκαταρκτική μελέτη τριών γεφυρών .

3.3. Καταγραφή του εκτελεσθέντος τμήματος του δικτύου ύδρευσης, προκαταρκτική μελέτη του ανεκτέλεστου τμήματος.

3.4.Προκαταρκτική μελέτη του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και της διάθεσης των λυμάτων.

3.5. Προκαταρκτική μελέτη του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.

3.6. Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων.

3.7. Εκτίμηση των ποσοτήτων των εργασιών όλων των έργων και σύνταξη Προϋπολογισμού δαπάνης ανά κατηγορία.

 

4.         Απαιτούμενα μελετητικά πτυχία.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μελετητές ή γραφεία μελετών ή συμπράξεις που έχουν τα ακόλουθα μελετητικά πτυχία.

4.1. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων . Τάξη πτυχίου Γ και άνω.

4.2. Τοπογραφικές μελέτες. Τάξη πτυχίου Γ και άνω.

4.3. Μελέτες Υδραυλικών Έργων. Τάξη πτυχίου Γ και άνω.

4.4. Συγκοινωνιακές μελέτες. Τάξη πτυχίου Α και άνω.

Οι τάξεις των πτυχίων καθορίστηκαν από την πολυπλοκότητα του μελετητικού αντικειμένου.

 

5.         Προεκτίμηση αμοιβής μελετών.

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή των μελετών είναι 120.000 . Στην περίπτωση σύμπραξης γραφείων θα δηλωθεί και η κατανομή της προσφερόμενης αμοιβής.

 

Στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνονται οι αναφερόμενες στην παράγραφο (3) μελέτες. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των μελετών αυτών από τις Υπηρεσίες, ζητηθούν άλλου περιεχόμενου μελέτες, αυτές δεν καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση-διαγωνισμό.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία του Συν/μού σφραγισμένες, ή θα σταλούν με συστημένη επιστολή μέχρι την 15 Σεπτεμβρίου 2022.  Προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβληθούν και πίνακες που θα φαίνεται η εμπειρία του γραφείου ή των γραφείων σε μελέτες παρόμοιας φύσης.

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συν/μού. Για την ημερομηνία αποσφράγισης θα ειδοποιηθούν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και εφόσον επιθυμούν μπορούν να παραβρεθούν. Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει σε άλλη συνεδρίαση του Δ.Σ. αφού αξιολογηθούν τόσο οι οικονομικές προσφορές, όσο και η εμπειρία των γραφείων. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αναθέσει την μελέτη, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης, σε οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες. Επίσης έχει το δικαίωμα να κηρύξει άκαρπο τον διαγωνισμό.