Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017

Σύνταγμα των Ελλήνων και Ιπποκράτειος Πολιτεία


Άρθρο 24: Προστασία του περιβάλλοντος
1.
2.

3. Για να αναγνωριστεί μία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί πολεοδομικά, οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτή συμμετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων που είναι απαραίτητες για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων, όπως νόμος ορίζει.

για όσους δεν «καταλαβαίνουν» ή πραγματικά αγνοούν ποιος υποχρεωτικά και γιατί πληρώνει τα έργα υποδομής και τις συνδρομές...

τεκμηριώνει τα πάντα...


Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

Η θέση του ΣΔΙΠ σχετικά με την αποτίμηση της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας


Με απόφαση του ΔΣ, της  9ης  συνεδρίασης του έτους 2017, υιοθετήθηκε  στο σύνολό της η με αρ.πρ. 297/21-9-2017 γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Πολυχρόνη Θωμόπουλου, σχετικά με την αποτίμηση της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ζητήθηκε η γνώμη μου για τον τρόπο διαγραφής με αίτηση μέλους του Συνεταιρισμού και τον τρόπο υπολογισμού της Συνεταιρικής μερίδας.
Η Άποψή μου μετά από την μελέτη του καταστατικού (σημερινού και προϊσχύσαντος) και της περί οικοδομικών Συνεταιρισμών νομοθεσίας είναι η εξής:
Η αποχώρηση από τον Συνεταιρισμό αποτελεί δικαίωμα του Συνεταίρου και καθίσταται υποχρεωτική εφόσον υποβάλλεται τρεις (3) μήνες πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης (άρθρο 7 παρ. 1 νέου καταστατικού).
Η οικειοθελής διαγραφή πραγματοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
Ο εξερχόμενος Συνεταίρος οφείλει να καταβάλλει τις τυχόν έκτακτες εισφορές που έχουν επιβληθεί με απόφαση της Γ.Σ. για την κάλυψη έκτακτων ζημιών κλπ.
Αποτελεί τούτο κύρια και απαραίτητη προϋπόθεση εθελουσίας εξόδου.
Η Συνεταιρική μερίδα που έχει εισφέρει ο εξερχόμενος αποδίδεται μετά την διαγραφή του και τρεις μήνες από την έγκριση του ισολογισμού, του χρόνου διαγραφής υπολογιζομένης επί της πραγματικής αξίας κατά την τελευταία οικονομική χρήση και όχι της ονομαστικής (άρθρο 26 παρ. 3)
Η Συνεταιρική μερίδα δεν αποτελεί μερίδιο ή τμήμα της περιουσίας του Συνεταιρισμού αλλά ποσοστό συμμετοχής του ως μέλους του Συνεταιρισμού στο κεφάλαιο κέρδη ή ζημίες και αποτελεί κυρίως ποσό αναφοράς και μέτρο περιορισμού της ευθύνης του Συνεταίρου στα χρέη του Συνεταιρισμού (μέχρι το διπλάσιο της Συνεταιριστικής μερίδος (άρθρο 27 παρ. 1) ) και γεννά αξίωση σε αντίστοιχο προς την μερίδα του ποσοστό στα κέρδη.
Κατά το άρθρο 44 παρ. 6 του προϊσχύσαντος καταστατικού, οι νέοι Συνεταίροι που έγιναν παραδεκτοί μετά την διανομή των οικοπέδων, δηλαδή μετά την κλήρωση, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις από της εγγραφής τους και πέρα ενεργούμενες διανομές και, εννοείται, με την καταβολή της αναλογούσης αξίας.
Νέα έκταση και πολεοδόμηση της δεν προβλέπεται να αποκτήσει ο ΣΔΙΠ.
Η υπάρχουσα ακίνητη περιουσία άλλο σκοπό έχει και όχι την διανομή της στους Συνεταίρους.
Απλώς και οι νεότεροι όπως και οι αρχικοί Συνεταίροι, ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού μέχρι το διπλάσιο της μερίδος τους, δηλαδή μέχρι έξι  (6) ευρώ. Ο Συνεταιρισμός επί του παρόντος έχει χρέη προς τρίτους (εφορία, εργαζόμενοι, προμηθευτές) άνω των 700.000 ευρώ. Και τα περισσότερα από αυτά δημιουργήθηκαν προ της τροποποίησης του καταστατικού (από το 2011 και μετά).
Η εκκαθάριση της Συνεταιρικής μερίδας γίνεται όπως ορίζει το άρθρο 26 παρ. 6 του καταστατικού.
Όμως, ο Συνεταιρισμός δεν έχει κέρδη προς διανομή για να υπάρξει αύξηση του ποσού αποτίμησης της Συνεταιρικής μερίδας. Έχει χρέη και με λόγο προς τα χρέη θ’ αποτιμηθεί η Συνεταιρική μερίδα. Δηλαδή, η αξία της Συνεταιρικής μερίδας θα είναι το πηλίκον της διαιρέσεως των χρεών (700.000 ευρώ περίπου) προς τον αριθμό των Συνεταίρων (1.500 περίπου)
Ασφαλώς προκύπτει μεγάλο αρνητικό αποτέλεσμα το οποίο όμως, κατά πρόβλεψη του καταστατικού και του χαρακτήρα του ΣΔΙΠ ως Περιορισμένης Ευθύνης, αποφεύγει ο εταίρος αποδίδοντας στον Συνεταιρισμό ή τους δανειστές του το διπλάσιο της Συνεταιριστικής του μερίδας και μόνο.
Επομένως, και εφόσον ο αιτών την έξοδό του, καταβάλλει το ποσό της ευθύνης του και τις τυχόν οφειλές του, έχει αξίωση να εισαχθεί στο τέλος του έτους η αίτησή του στην Γ.Σ. για διαγραφή.
Αν όμως έχει οφειλές προς τον Συνεταιρισμό που δεν εξοφλούνται, δεν μπορεί να υπάρξει οικειοθελής αποχώρηση αλλά δημιουργείται η  υποχρέωση στο Δ.Σ. να ζητήσει την διαγραφή του δι’ αποκλεισμού κατ’ άρθρο 7 παρ. 2 του καταστατικού ως κύρωση και ν’ αναζητήσει δικαστικά την καταβολή των οφειλών.
Θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτό που και σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις μου τονίζω ιδιαίτερα. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαγραφή του Συνεταίρου από τον Συνεταιρισμό ως μόνο αποτέλεσμα έχει την μη συμμετοχή του διαγραφομένου από την λειτουργία του, δηλαδή την μη συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων, στην Διοίκηση κλπ. Η συμμετοχή του οικοπεδούχου στις δαπάνες, αναγκαίες ή επωφελείς για τον οικισμό που κατά τεκμήριο αυξάνουν την αξία του οικοπέδου, είναι ανεξάρτητη της συμμετοχής στον Συνεταιρισμό.

Ο γνωμοδοτών Δικηγόρος

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ΔΣ του έτους 2017


ΔΣ με θέματα:

1. Επιτροπή Πολιτισμού και Περιβάλλοντος (διορισμός μέλους)
2. Διαχείριση συνεταιριστικών μερίδων
3. Κτηματολόγιο, οικόπεδα ΣΔΙΠ
4. Εγγραφές – Διαγραφές μελών
5. Συμπληρωματικό υπόμνημα προς τις Δικαστικές Αρχές

6. Αμοιβή δικηγόρου για τον διαχειριστικό έλεγχο του ΕΣΔευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

Έκτακτο, στοιχεία σοκ !!!Στο πλαίσιο των συστηματικών ελέγχων που διεξάγονται από το ΔΣ, υπό την εποπτεία του ΕΣ το οποίο έχει άμεσο σύμβουλο την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ABACUS, της νομικής ομάδας του ΣΔΙΠ,  όλων των ακινήτων του σχεδίου πόλης της ΙΠ (1978 οικοπέδων κατοικίας, 34 κοινωφελών χώρων) πραγματοποιούνται διασταυρώσεις στοιχείων στο Υποθηκοφυλακείο Μαραθώνα, αρχείο ΣΔΙΠ, αρχεία συμβολαιογραφών με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό της εναπομείνασας περιουσίας του ΣΔΙΠ.

Από πρόσφατη έρευνα πρόεκυψε ότι, επτά (7) τουλάχιστον οικόπεδα κατοικίας έχουν διπλά μεταβιβαστικά μετεγγραμμένα συμβόλαια, με πωλητή και στα 14 τον ΣΔΙΠ και διαφορετικούς δικαιούχους-αγοραστές.

Είναι γνωστό ότι η προσπάθεια έρευνας της περιουσιακής κατάστασης του ΣΔΙΠ, ξεκίνησε το έτος 2010 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΟΙΠ στις 18/04.

Τα ερωτήματα που απεύθυνε στη συνεχεία το ΔΣ ΣΟΙΠ προς το τότε ΔΣ ΣΔΙΠ, με έγγραφο που συνέταξε επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση της ΓΣ ΣΟΙΠ, έμειναν για χρόνια αναπάντητα, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 2013-2016 ο ΣΔΙΠ κινδύνευε να κλείσει αν αυτό δεν επιδιώχθηκε και να μπει σε εκκαθάριση με ανύπαρκτες ή αμφίβολες ουσιαστικά απαντήσεις.

Η προσπάθεια ξεκίνησε και θα συνεχιστεί από όλους τους συνεργαζόμενους (Δημόσιες & Δικαστικές  Αρχές, Διοίκηση ΣΔΙΠ, Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές) για το σκοπό αυτό, με στόχο την  πλήρη διερεύνηση και απάντηση  όλων των ερωτημάτων μέχρι την επομένη Γενική Συνέλευση ΣΔΙΠ.

Η διασφάλιση των συμφερόντων όλων των συνεταίρων και η έγκυρη ενημέρωση τους αποτελεί διαρκή δέσμευση και υποχρέωση του σημερινού ΔΣ & ΕΣ του ΣΔΙΠ.   

Υπενθυμίζεται το έγγραφο με αρ.πρ. 170/10-06-2010 του ΣΟΙΠ και το κοινό έγγραφο των ΔΣ ΣΔΙΠ ΣΟΙΠ  στις 2 Οκτωβριου 2014, επαναλαμβάνονται τα ερωτήματα που η συστηματική ερεύνα των τελευταίων 17 μηνών της ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του ΣΔΙΠ επιδιώκει να απαντηθούν.

   
 Τα 13 κρίσιμα ερωτήματα που εκκρεμούν οι απαντήσεις τους περισσότερο των 7 ετών 

1. Ποιά είναι τα μέλη του Συνεταιρισμού σήμερα, πόσα από τα μέλη έχουν οικόπεδα στην κυριότητα τους και ποιά (Οικοδομικό Τετράγωνο/αριθμός);
2. Ποιά μέλη δεν έχουν στην κυριότητα τους κανένα ακίνητο. Πόσοι ιδιοκτήτες οικοπέδων στην περιοχή δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού ;
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
3. Ποιό είναι το σύνολο των οικοπέδων του Συνεταιρισμού εντός της έκτασης που έχει ρυμοτομηθεί και ποιων εκτάσεων έχει την κυριότητα ο συνεταιρισμός εκτός της ρυμοτομημένης περιοχής ;
• Πόσα από τα οικόπεδα για οικιστική χρήση κληρώθηκαν το έτος 1979 και σε ποιούς δικαιούχους μέλη του συνεταιρισμού ;
• Πόσα εξ αυτών μεταβιβάστηκαν με συμβολαιογραφική πράξη στους δικαιούχους μέλη του συνεταιρισμού (αναλυτικός πίνακας) και έχουν μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο ;
• Πόσα μεταβιβάστηκαν με εκχώρηση συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτους (αναλυτικός πίνακας) και εκκρεμεί η μεταγραφή τους (αναγνωρισμένο ενοχικό δικαίωμα από το Δ.Σ. & Ε.Σ. του συνεταιρισμού) ;
• Πόσα συνολικά υπολείπονται στην κυριότητα του Συνεταιρισμού προς διάθεση ;

4. Ποιά οικόπεδα παραμένουν στον Συνεταιρισμό (αναλυτικός πίνακας) σήμερα για αξιοποίησή- εκποίηση τους ;
5. Πόσα και ποιά οικόπεδα εξαιρέθηκαν της κλήρωσης (αναλυτικός πίνακας) για αξιοποίηση (εκποίηση και χρηματοδότηση των έργων υποδομής) από το Συνεταιρισμό ;
6. Πόσα και ποιά δόθηκαν στον Γ. Νάστο (αναλυτικός πίνακας) ;
7. Ποιό ποσό χρημάτων εισπράχτηκε από την εκποίηση των οικοπέδων, με ποιό τρόπο επενδύθηκαν τα χρήματα αυτά προς αξιοποίηση της περιοχής και κατασκευή έργων υποδομής (πίνακας έργων, εγκεκριμένες μελέτες, προϋπολογισμός κόστους, τελικό κόστος);
8. Ποιά έργα υποδομής έγιναν από το Συνεταιρισμό την τελευταία 5ετία (2005-2010) έναντι ποίου κόστους με ποιές εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και ποιά εξ αυτών παραλήφθηκαν ;
9. Ποιοί είναι οι κοινόχρηστοι χώροι και ποιοι οι κοινωφελείς (αναλυτικός πίνακας, έκταση) πώς χαρακτηρίζονται στο διάταγμα ένταξης και ποιο το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους σήμερα ;
10. Σε ποιόν ανήκει το γήπεδο του στρατοπέδου, στο Κατσιμίδι, έκτασης περίπου 10 στρεμμάτων ;

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
11. Υπάρχει απόλυτη συμφωνία στον χαρακτηρισμό των κοινοχρήστων χώρων του ΠΔ (ΦΕΚ 482/Δ’/1977), με το οποίο εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της έκτασης του Συνεταιρισμού και της απόφασης του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 406/Δ’/1979), με την οποία κυρώθηκαν εβδομήντα εννέα τοπογραφικά φύλλα εφαρμογής του σχεδίου ρυμοτομίας της ως άνω περιοχής ;
12. Ποιά έργα υποδομής από τα προβλεπόμενα (οδικό δίκτυο, ύδρευση, δίκτυο αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων, διευθέτηση χειμάρρων κλπ) έχουν υλοποιηθεί ποιά υπολείπονται για υλοποίηση και πώς προτίθεται ο Συνεταιρισμός να τα ολοκληρώσει (χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός, χρηματοδότηση);
13. Ποιές μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ για όλη την έκταση του Συνεταιρισμού στη θέση «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» της Κοινότητας Αφιδνών ώστε να διασφαλίζεται η γεωλογική καταλληλότητα των προς οικοδόμηση οικοπέδων καθώς και η περιβαλλοντική προστασία της περιοχής ως οικοσυστήματος ;


      
  

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

Έρευνα στα θέματα της Ι.Π.Θέματα προς επίλυση στην Ιπποκράτειο Πολιτεία
 • Προβλήματα Ύδρευσης / Τιμολόγια Ύδρευσης (20%, 45 Votes)
 • Μέσα μαζικής μεταφοράς / Συγκοινωνία (18%, 40 Votes)
 • Τηλ/νιες / Internet / Broadband (17%, 39 Votes)
 • Δημοτικός φωτισμός (12%, 28 Votes)
 • Λακούβες / διαγραμμήσεις (9%, 21 Votes)
 • Αποκομιδή απορριμμάτων (6%, 14 Votes)
 • Παιδικός Σταθμός / Δημοτικό σχολείο (6%, 13 Votes)
 • Διάνοιξη δρόμων (5%, 11 Votes)
 • Καθαρισμός στα πρανή των δρόμων (4%, 10 Votes)
 • Αθλητικές Εγκαταστάσεις (2%, 4 Votes)
 • Ανακύκλωση / Κομποστοποίηση (1%, 3 Votes)
 • Άλλο (0%, 0 Votes)
Total Voters: 76

http://www.sdip.gr/archives/1382

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017

Έρευνα στα θέματα της Ι.Π.
Η περιοχή μας αναμφισβήτητα χρειάζεται πολλά να γίνουν ώστε να αποτελέσει μια πολιτεία κόσμημα τόσο για τους κατοίκους της όσο και για τους επισκέπτες.   Με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον, η διοίκηση του Συνεταιρισμού αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων και χρειάζεται την βοήθεια όλων των κατοίκων.  
Με το παρόν ψήφισμα προσπαθούμε να ιεραρχήσουμε την σημαντικότητα των προβλημάτων των κατοίκων της ΙΠ και να αποφασίσουμε από κοινού ποιές πρωτοβουλίες έχουν πραγματική σημασία. Ψηφίστε μέχρι 3 από τα θέματα που πιστεύετε ότι έχουν προτεραιότητα. Η έρευνα θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Σεπτεμβρίου.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

Άνθρακες ο θησαυρός… ;;;

Στο Πολεμικό Ναυτικό υπάρχει η παροιμιώδης έκφραση  «σάλπισε νομή»  δηλαδή ανακοίνωση – υπόσχεση χωρίς αντίκρισμα. Πρόεκυψε στη διάρκεια του μεσοπόλεμου κατά τη μεταφορά με μεταγωγικό πλοίο εκπαιδευμένων αλόγων του Ελληνικού Στρατού από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί του Αιγαίου.  Το ταξίδι με το πλοίο εξαιτίας της κακοκαιρίας διήρκεσε παραπάνω από το προγραμματισμένο, με αποτέλεσμα την έλλειψη τροφής για τους στρατιωτικούς ίππους που αν και εκπαιδευμένοι εξέφραζαν τη δυσαρέσκεια τους με ποδοβολητά, επικίνδυνα για την ασφάλεια της κατασκευής του πλοίου. Ο ευφυής κυβερνήτης τότε διέταξε τον σαλπιγκτή να σαλπίσει νομή και οι δυστυχείς ίπποι περιμένοντας την τροφή τους ησύχαζαν περιμένοντας χωρίς αντίκρισμα για αυτή !!!.   

Πως συνδυάζεται η παραπάνω εισαγωγή με την αποχέτευση των Αφιδνών ;

Όπως εύστοχα επεσήμανε κάτοικος της Ιπποκρατείου Πολιτείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το μεταφέρουμε  « Άραγε όλοι όσοι από εμάς αλλά και από "υπευθύνους" που έχουν και εκφράζουν άποψη για τον τρόπο αποχέτευσης, έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο (οικονομοτεχνικά) οι κατοικίες μιας αραιοκατοικημένης αλλά με σχέδιο περιοχής να μπορούν να επιδοτούνται ώστε να κατασκευάζονται μικροί βιολογικοί καθαρισμοί, παράλληλα με ένα πρόγραμμα κομποστοποίησης οικιακών αποβλήτων? ή είναι πολύ φιλόδοξες απαιτήσεις και κόντρα σε μεγάλα λόγια και "έργα" όλα αυτά? Ο Δήμος, ο Συνεταιρισμός και οι φορείς της περιοχής πιστεύω πως θα έπρεπε να έχουν καλά τεκμηριωμένη άποψη και ποτέ δεν είναι αργά να την διαμορφώσουν...»

Όπως η συνήθης πρακτική αποδεικνύει κυρίως στα μεγάλα δημοτικά έργα στη χώρα μας, οι προτεραιότητες δεν είναι η εύρεση της βέλτιστης λύσης και η υλοποίηση της, άλλα άλλες που εξυπηρετούν σκοπιμότητες και μερικές φορές ιδιοτέλειες…

Το Τεχνικό συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής στις 4 Σεπτεμβρίου 2017  ΕΝΕΚΡΙΝΕ το αυτονόητο για την περιοχή των Αφιδνών.       

Επειδή από παρθενογένεση δεν προκύπτει τίποτα, θυμίζουμε ότι η ηλεκτρονική εφημερίδα ρωτούσε τον Οκτώβριο 2012   «Ποιος πράγματι αλήθεια γνωρίζει, γιατί «κόπηκε» το έργο της αποχέτευσης Αφιδνών;» μετά  την ανακοίνωση υπογραφής  της σύμβασης για την μελέτη του αποχετευτικού ΜΟΝΟ του Καπανδριτίου – Πολυδενδρίου του Δημάρχου κ. Γιάννη Οικονομάκου και αντιδημάρχου κ. Βαγγέλη Ηλιάσκου από την οποία προέκυπτε ότι οι Αφίδνες έχουν εξαιρεθεί γιατί δεν έχουν πληθυσμό πάνω από 2000 κατοίκους !

Το οξύμωρο είναι ότι όλες οι ενέργειες που είχαν γίνει μέχρι τότε το έτος 2012 σε επίπεδο κεντρικού σχεδιασμού περιελάμβαναν και τις Αφίδνες και την Ιπποκράτειο Πολιτεία. Τι στην πραγματικότητα είχε συμβεί μπορούμε μετά βεβαιότητας να εικάσουμε, αλλά επίσημα όλοι μείναμε με τις απορίες μας  όπως και όλη η αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού (και ο νυν Δήμαρχος), μέχρι τις πρόσφατες διθυραμβικές δημοσιεύσεις για την υλοποίηση του αυτονόητου στο οποίο συνέβαλαν και εξωθεσμικοί φορείς !!! 


Ειδικότερα για την αποχέτευση της Ιπποκρατείου Πολιτείας ο ΣΔΙΠ έχει καταθέσει θεσμικά στην Κοινότητα Αφιδνών τη μελέτη αποχέτευσηςτης ΙΠ που υπάρχει και έχει πληρωθεί με κάποια εκατομμύρια από τους συνεταίρους. 

Όμως ο ΣΔΙΠ θα εξετάσει και τις σύγχρονες τεχνολογικές εκδοχές ως εναλλακτικής λύσης στο πλαίσιο της τεχνικής έκθεσης και σε συνεργασία με το ΕΜΠ , διότι είναι ο επισπεύδων υφιστάμενος θεσμικός φορέας ιδιωτικής πολεοδόμησης του οικισμού έκτασης 7.650 στρ. και 1911 ακινήτων.   

Το παρόν ΔΣ & ΕΣ  του ΣΔΙΠ φροντίζει για τα συμφέροντα των μελών του και ιδιοκτητών ακινήτων στην περιοχή, άσχετα αν σε  ορισμένους κύκλους δεν είναι αρεστό.

 Οι διαδόσεις περί ¨κλεισίματος¨ του Συνεταιρισμού εκφράζουν απλώς την ελπίδα εκείνων που έχουν στην κατοχή τους παρανόμως από 4 έως 50 (!!!) οικόπεδα και επιθυμούν διακαώς την διάλυση του Συνεταιρισμού για να επέλθει παραγραφή και για να μην υπάρχει ο φορέας που θα αναζητήσει την επιστροφή των παρανόμως κτηθέντων οικοπέδων. Φρούδη ελπίδα. Ο Συνεταιρισμός θα συνεχίσει νομίμως της λειτουργία του.

Καιρός να σταματήσουν οι φαιδρότητες, η κινδυνολογία και οι παροχές ¨αναλώμασι τρίτων¨ και η μεταμφιεσμένη προβολή ιδιοτελών συμφερόντων.


Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017

Πρώτη μέρα, σήμερα, της νέας σχολικής χρονιάς


Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές καλή πρόοδο, υγεία και δύναμη στον νέο κύκλο μάθησης που ξεκινά.

Ταυτόχρονα ευχόμαστε στους παλαιούς και  νέους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής μας αλλά και σε κάθε γονέα και κηδεμόνα να εφοδιαστούν με ψυχική δύναμη, υπομονή αλλά και πίστη για την επίτευξη των στόχων τους.

Ως Συνεταιρισμός στεκόμαστε δίπλα στους γονείς / κατοίκους ή μη της ευρύτερης περιοχής, σεβόμενοι το αγώνα που καταβάλουν για την εκπαίδευση των μελλοντικών πολιτών της χώρας.  Σε αυτό το πλαίσιο ο συνεταιρισμός ξεκινά σήμερα, αρχή της σχολικής χρονιάς νέο κύκλο πρωτοβουλιών, διεκδικώντας κάθε δυνατή χρηματοδότηση και βελτίωση των συνθηκών των μαθητών της περιοχής.

Συγκεκριμένα ο ΣΔΙΠ ξεκινά σήμερα νέα πρωτοβουλία για επίσπευση των διαδικασιών ανέγερσης νέου σχολικού συγκροτήματος στις Αφίδνες σε αντικατάσταση του παλαιού.  Σε συνεργασία με τον Δήμο και τις τοπικές αρχές αλλά και με αρωγούς τους κατοίκους των Αφιδνών και της Ι.Π, όπως και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, θα δουλέψουμε συστηματικά ώστε να δρομολογήσουμε τάχιστα την ανέγερση του κτιριακού συγκροτήματος ξεπερνώντας όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια.

Ταυτόχρονα ξεκινά νέα πρωτοβουλία και κύκλος επαφών με εταιρίες τηλεπικοινωνιών ώστε να εγκατασταθεί νέο δίκτυο οπτικών ινών και σύγχρονων υποδομών στην Ιπποκράτειο Πολιτεία ώστε να αποκτήσουμε υπερύψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο.  Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Καλή εποικοδομητική και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία και αγάπη.Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017

Οι παρασκηνιακές αντίρροπες δυνάμεις επιδιώκουν να φρενάρουν την ανάπτυξη της ΔΙΠ !ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ – ΦΟΡΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Επειδή τον τελευταίο καιρό διακινούνται διάφορες φήμες ότι δήθεν το ιδιοκτησιακό ζήτημα δεν έχει λυθεί, ή ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν είναι τελεσίδικη ή ότι ο Σ.Δ.Ι.Π. είναι υπό διάλυση, ή ότι τέλος η εκτέλεση των έργων υποδομής έχει περιέλθει στον Δήμο, εκτιμούμε ότι πρέπει να προβούμε σε μια νομική ενημέρωση με όσο πιο απλή γλώσσα είναι δυνατή. Η τεκμηρίωση είναι απόλυτα αναγκαία για την απόλυτη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων και τη σηματοδότηση της  ανάπτυξης του οικισμού  στα επίπεδα που είχε προβλέψει ο σχεδιαστής του φωτισμένος πολεοδόμος Κωνσταντίνος Δοξιάδης .        
1.Το ιδιοκτησιακό θέμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 περ. ε΄ του ν. 998/79 περί προστασίας των Δασών οριζόταν ότι δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ¨Αι περιοχαί διά τας οποίας υφίστανται εγκεκριμένα έγκυρα σχέδια πόλεων ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή…..¨.

Η διάταξη αυτή (παρ. 6) αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 4280/14 και η αντίστοιχη διάταξη της περ. ε΄της παρ. 6 αναδιατυπώθηκε και διευρύνθηκε και έλαβε το στοιχείο ζ΄ .

Κατά τη νέα ισχύουσα διάταξη της περ. ζ΄ : ¨Δεν υπάγονται οπωσδήποτε στις διατάξεις του παρόντος νόμου : α….. β….. ζ΄ οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεων ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί ……..¨(δεν ενδιαφέρουν εν προκειμένω άλλες πλην της πρώτης υποπεριπτώσεις).

Το αναθεωρητικό Συμβούλιο ιδιοκτησίας Δασών, με την υπ’ αριθμόν 32/7-17/10/1984 γνωμοδότησή του, αποφάνθηκε ότι η περιοχή του Συνεταιρισμού αποτελεί Δημόσιο Δάσος. Αγνόησε παντελώς την διάταξη του άρθρου 3 παρ. 6 περ. ε΄ του ν. 998/79. Επρόκειτο περί παρανόμου διοικητικής ενεργείας.

Γι’ αυτό και  κανένας από τους Υπουργούς Γεωργίας από το 1984 μέχρι το 2015, σεβόμενος τη νομιμότητα, δεν εξέδωκε απόφαση για αποδοχή της γνωμοδότησης αυτής.

Την 27-8-2015, ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, για άγνωστους σε μας λόγους, παρέκαμψε τη νομιμότητα και εξέδωκε απόφαση σύμφωνη με  τη γνωμοδότηση και χαρακτήρισε την περιοχή ως Δημόσιο Δάσος. Δηλαδή και ως Δημόσια έκταση (κατά την ιδιοκτησία) και ως Δάσος (χαρακτηρισμός της έκτασης).

Κατά της αποφάσεως αυτής του Υπουργού και της γνωμοδοτήσεως του Αναθεωρητικού Συμβουλίου ιδιοκτησίας Δασών, ασκήθηκαν αιτήσεις ακυρώσεως από τον Συνεταιρισμό και μεγάλο αριθμό κατοίκων.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την αρ. 2585/2016 (και άλλες) απόφασή του, αφού έκανε και πλήρη έλεγχο και αποδοχή του ιδιωτικού χαρακτήρα του δάσους το οποίο εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως και της νομιμότητας των ενεργειών της Διοίκησης, αλλά και με αναφορά στην υπ’ αριθμόν 2282/1992 απόφαση της Ολομέλειας του ίδιου Δικαστηρίου που είχε κρίνει νόμιμο το προεδρικό Διάταγμα εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου, ακύρωσε και την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και την γνωμοδότηση του Αναθεωρητικού Συμβουλίου ιδιοκτησίας Δασών.

Έτσι, αποκαταστάθηκε η νομιμότητα και το ελληνικό Δημόσιο έχασε κάθε δυνατότητα διεκδίκησης της εκτάσεως του Συνεταιρισμού.


2. Περί των αποφάσεων του Σ.τ.Ε.

Όπως γνωρίζουν οι πάντες, το Σ.τ.Ε. είναι Ανώτατο Δικαστήριο και κατά συνέπεια οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα. Είναι οριστικές και Τελεσίδικες και Αμετάκλητες.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 50 παρ. 1 του π.δ. 18/89 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας : ¨Η απόφαση που δέχεται την αίτηση ακυρώσεως απαγγέλει την ακύρωση της προσβαλλομένης πράξεως και συνεπάγεται την νόμιμη κατάργηση της έναντι όλων είτε πρόκειται για κανονιστική είτε πρόκειται για ατομική¨.

Κατά συνέπεια, οποιοσδήποτε εκφράζει αμφιβολίες περί του κύρους και του περιεχομένου της αποφάσεως του Σ.τ.Ε. ή ζει εκτός της κοινωνίας ή κινείται από ιδιοτελείς σκοπούς κατά του Συνεταιρισμού και θεωρεί τους ακροατές του μειωμένης αντίληψης. Δεν εξηγείται αλλιώς η διασπειρόμενη ¨είδηση¨.

Μόνον όσοι δεν υπέβαλλαν δήλωση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο ή δεν υποβάλλουν εγκαίρως ένσταση, διατρέχουν τον κίνδυνο, όχι να χάσουν την ιδιοκτησία τους (τέτοια περίπτωση δεν υφίσταται αφού οι τίτλοι ιδιοκτησίας του Συνεταιρισμού που έχουν προσεκτικά ελεγχθεί, έχουν ¨ηλικία¨185 ετών ή κατά τους ίδιους τους τίτλους 200 ετών (από το 1817) αλλά να ταλαιπωρηθούν στα Δικαστήρια για αναγνώριση των δικαιωμάτων τους.

Εκτός αυτού όμως, το ζήτημα ιδιοκτησίας των οικοπέδων της Ιπποκρατείου Πολιτείας, καλύπτεται πλήρως από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3127/2003 όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 11 του άρθρου 154 του ν. 4389/2016 που ορίζει ότι σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως, ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου αν νέμεται μέχρι την έναρξη του νόμου το ακίνητο με νόμιμο τίτλο για δέκα (10) έτη από επαχθή αιτία. Στο χρόνο νομής προσμετράται και ο χρόνος νομής των δικαιοπαρόχων.

Ο δικαιοπάροχος όλων, δηλ. ο Συνεταιρισμός, αγόρασε με νόμιμους τίτλους το ακίνητο μέχρι το 1977. Δηλαδή, 39 έτη προ της ισχύος του νόμου.


3. Περί της ανάληψης των έργων υποδομής από τον Δήμο Ωρωπού.

Με το άρθρο 39 του ν. 4030/2011 με τίτλο ¨Νέος τρόπος αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις¨ θεσμοθετήθηκε 1) η μεταβίβαση του φορέα εποπτείας των οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Η εποπτεία των οικοδομικών Συνεταιρισμών περιήλθε στο Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ν. 1667/1986. Οι Συνεταιρισμοί πλέον γίνονται Αστικοί Συνεταιρισμοί και δεν διαλύονται με Διοικητικές πράξεις. Η δε περιουσία τους δεν μεταβιβάζεται χωρίς απόφαση της Γ.Σ. Το Σύνταγμα γαρ.

Ο δικαιολογητικός λόγος των μεταβολών αυτών σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νόμου είναι ότι οι οικοδομικοί Συνεταιρισμοί έχουν μεταβληθεί σε μεγάλες οικονομικές οντότητες.

Ιδιαίτερα οι οικοδομικοί Συνεταιρισμοί οι οποίοι είχαν προ του 1984 εγκεκριμένο σχέδιο, κατά την ίδια εισηγητική έκθεση προβαίνουν σε πωλήσεις μεριδίων με ¨υψηλότατο τίμημα¨.

Προφανώς ο συντάκτης του νόμου δεν είχε υπόψη τον Συνεταιρισμό Ιπποκράτειος Πολιτεία, όπου τα εταιρικά μερίδια και τα οικόπεδα  ¨επωλούντο σε μη Συνεταίρους καθισταμένους δι’ αεροβαπτίσεως ¨Συνεταίρους¨ αφειδώς και με τίμημα 58,69 ευρώ.

Λόγω της Στασιμότητας των έργων υποδομής που κατά το νόμο αποτελεί ¨ανασχετικό παράγοντα για τον ορθό και ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό εκ μέρους της πολιτείας¨, επιχειρήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 ο ¨εκβιασμός¨ της ολοκλήρωσης των έργων τεχνικής υποδομής με διαδικασίες και σε σύντομα χρονικά περιθώρια τα οποία και παρατάθηκαν αλληλοδιαδόχως, πλην όμως βρίσκονται εκτός της σημερινής οικονομικής πραγματικότητας.

Εκτιμάται ότι, τα χρονικά αυτά περιθώρια θα έχουν την τύχη των ίδιων προθεσμιών που δόθηκαν για την κύρωση των ¨ανωμάλων δικαιοπραξιών¨ του Αγροτικού κώδικα που συνεχώς επαναλαμβάνονται και παρατείνονται αλληλοδιαδόχως και σε μη τακτικά χρονικά διαστήματα από το έτος 1952 μέχρι και σήμερα.

Οι διαδικασίες που έχουν τεθεί είναι διαφορετικές για κάθε περίπτωση Συνεταιρισμού ανάλογα με τον χρόνο έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης.

Με την παρ. 3 του άρθρου 39 ορίζεται σε δέκα (10) έτη από την έκδοση της πολεοδομικής μελέτης η ολοκλήρωση των έργων υποδομής.

Με την παρ. 4 οι Ο.Τ.Α. της περιοχής στους οποίους υπάγονται οι εκτάσεις του Συνεταιρισμού μπορούν να αναλάβουν με σύμβαση την εκτέλεση ή ολοκλήρωση των έργων τεχνικής υποδομής.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Ο.Σ. και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 αποτελούν επανάληψη των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 18 του π.δ. 93/1987.

Και στις παλαιές και τις νέες διατάξεις ως κύρωση της παρόδου των ανωτέρω προθεσμιών προβλέπεται η δυνατότητα διάλυσης του Συνεταιρισμού.

Συνέβη κάτι στο διάστημα 1987-2011 (24 χρόνια) ώστε να συμβεί και τώρα;

Καινοτομία της ρύθμισης του άρθρου 39  ν. 4030/2011 είναι η της παρ. 5 όπου ορίζεται ρητά το καθεστώς που είναι διάσπαρτο στην πολεοδομική νομοθεσία. Ότι δηλαδή το βάρος των δαπανών της ολοκλήρωσης των έργων σε περίπτωση ανάληψής του από τον Ο.Τ.Α. προκαταβάλλεται και εισπράττεται και αναγκαστικά από τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων όπως έχουμε επανειλημμένως εξηγήσει σε προηγούμενα ενημερωτικά μας δελτία από το έτος 2014.

Στις δαπάνες συμμετέχει και ο συνεταιρισμός με την ρευστοποίηση της αδιανέμητης ιδιοκτησίας του. Όποτε και αν, κάτω από τις σημερινές συνθήκες, καταστεί εφικτό.

Εφόσον ο Δήμος αναλάβει την κατασκευή των έργων υποδομής και για όσο χρόνο απαιτηθεί για την σύνταξη των μελετών και την υλοποίηση τους αναστέλλεται η έκδοση των αδειών οικοδομής.

Ειδικώς όμως για τους προϋφισταμένους του 1984 οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, η ολοκλήρωση της χάραξης του οδικού δικτύου σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη είναι αρκετή για την έκδοση των αδειών οικοδομής και κατά συνέπεια δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρ. 13 του άρθρου 39 ν. 4030/12.

Ο Συνεταιρισμός Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία, προϋφίσταται του έτους 1984, έχει προβεί σε χάραξη και διαμόρφωση του κύριου οδικού δικτύου, ώστε όλα τα οικόπεδα να έχουν άνετη και ασφαλή πρόσβαση σε κοινόχρηστο χώρο και όπου ζητείται η διάνοιξη και της δευτερεύουσας οδού γιατί π.χ. ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να εκδώσει άδεια και να έχει είσοδο από την οδό αυτή, ο ΣΔΙΠ προβαίνει σε εκτέλεση του έργου ή την χρηματοδότηση.

Το σημερινό Δ.Σ., εκτιμώντας τις οικονομικές συνθήκες του παρόντος και την μεγάλη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει για τους ιδιοκτήτες κατοίκους ή μη του οικισμού, δεν προτίθεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την σύναψη σύμβασης ολοκλήρωσης των έργων υποδομής με τον Δήμο Ωρωπού. Γιατί, δεν υπάρχει προοπτική ένταξης των έργων αυτών στον προϋπολογισμό του Δήμου, αφού αναγκαίως θα πρέπει να επιβάλλει, για το ποσό που αναλογεί σε κάθε οικόπεδο, και βεβαίωσή του ποσού στο ταμείο του Δήμου και να επιδιώξει την είσπραξή του με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Ο Συνεταιρισμός ευελπιστεί ότι με την διαδικασία (δικαστική) είσπραξης των οφειλομένων από τους Συνεταίρους, την δημόσια διαφανή διαδικασία εκποίησης αδιάθετων ακινήτων του και την εξόφληση των οφειλών των συνεπών μελών του, θα συγκεντρώσει τα ποσά που απαιτούνται και για την τακτοποίηση των (από πολλού σχολαζουσών) φορολογικών υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού και την ολοκλήρωση των έργων υποδομής. Χωρίς να φυγομαχήσει και χωρίς να ανεχθεί την αιφνιδιαστική (πλην από το νόμο προβλεπόμενη) μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των ιδιοκτητών στην περίπτωση που αναληφθούν τα έργα από τον Δήμο.

Η περιουσία του Συνεταιρισμού, φανερή και αφανής (η αφανής είναι μεγαλύτερη) είναι αρκετή για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών. Χρόνος απαιτείται και βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην χώρα.

Μετά απ’ αυτά, η επιλογή ανήκει στα μέλη του Συνεταιρισμού.

Εφόσον υπάρχει αντίθετη άποψη μπορεί να ζητηθεί κατά τους ορισμούς του καταστατικού από τον προβλεπόμενο αριθμό μελών η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την ανάληψη των έργων από τον Δήμο.

Έτσι, και το Δ.Σ. θα απαλλαγεί της ευθύνης και οι επικροτούντες την αντίθετη άποψη θ’ απαλλαγούν της ανωνυμίας και της ψιθυρολογίας και πάρα πολλοί ¨ιδιοκτήτες¨ θα παύσουν να ανησυχούν για τα οικόπεδα που παράνομα απέκτησαν και κατέχουν (δεν αφορά το ζήτημα όσους έχουν ως Συνεταίροι πάρει 1-3 οικόπεδα).

Και ένα απλό παράδειγμα της αναγκαστικής είσπραξης της επιβάρυνσης που θα προκύψει για τον κάθε ιδιοκτήτη οικοπέδου. Π.χ. ο πλέον γνωστός προϋπολογισμός (Φωτόπουλου) υπολόγισε την αξία των υπολειπομένων έργων σε 56.000.000 ευρώ (Σε Δήμο με ετήσιο προϋπολογισμό 6.000.000 ευρώ). Διαιρούμενος ο αριθμός αυτός με τα 1.726 οικόπεδα (νόμιμα και μη) προκύπτει ποσό (56.000.000: 1726 =) 32.445 ευρώ ανά ιδιοκτησία.

Διαλέγετε και παίρνετε. Η επιλογή στα μέλη του Συνεταιρισμού.

Οι διαδόσεις περί ¨κλεισίματος¨ του Συνεταιρισμού εκφράζουν απλώς την ελπίδα εκείνων που έχουν στην κατοχή τους παρανόμως από 4 έως 50 (!!!) οικόπεδα και επιθυμούν διακαώς την διάλυση του Συνεταιρισμού για να επέλθει παραγραφή και για να μην υπάρχει ο φορέας που θα αναζητήσει την επιστροφή των παρανόμως κτηθέντων οικοπέδων. Φρούδη ελπίδα. Ο Συνεταιρισμός θα συνεχίσει νομίμως της λειτουργία του.

Πλην του γεγονότος ότι ο ΣΔΙΠ δεν καταλαμβάνεται από τις υποχρεωτικές ρυθμίσεις του άρθρου 39, η νομιμότητα ύπαρξής του στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 2,5 12 παρ. 4, 17, 24 και 25 παρ. 3 του Συντάγματος.

Κανένας νόμος δεν μπορεί να ορίσει την δήμευση της περιουσίας του και κανένας νόμος δεν μπορεί να επιβάλει είτε αυτοτελώς είτε μέσω των Ο.Τ.Α. την επιβάρυνση των πολιτών άλλης περιοχής προς όφελος άλλης.

Η επιβάρυνση των ιδιοκτητών της Ιπποκρατείου Πολιτείας από τον Δήμο, για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής αποτελεί νόμιμο ανταποδοτικό τέλος που βαρύνει αποκλειστικά τους ωφελουμένους.

Δεν θα επιβαρυνθούν οι πολίτες του Καπανδριτίου, του Αυλώνα, του Καλάμου, του Ωρωπού και του παλαιού οικισμού των Αφιδνών κλπ για να καλυφθούν οι ανάγκες της Ιπποκρατείου Πολιτείας.

¨Μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα¨ δεν προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.

Καιρός να σταματήσουν οι φαιδρότητες, η κινδυνολογία και οι παροχές ¨αναλώμασι τρίτων¨ και η μεταμφιεσμένη προβολή ιδιοτελών συμφερόντων.
ΥΓ.  Τις επόμενες ημέρες και μόλις η νομική ομάδα του ΣΔΙΠ ετοιμάσει το σχετικό κείμενο για τις  «αντίρροπες δυνάμεις»,  θα ενημερωθείτε για αυτές και με τα ονοματεπώνυμα