Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

Αντιπυρική προστασία Ιπποκρατείου Πολιτείας

 


Σε συνέχεια του εγγράφου του ΣΔΙΠ, η Περιφέρεια Αττικής με έγγραφο της καλεί κατά σειρά τον Δήμο Ωρωπού, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την υλοποίηση των δύο μελετών καθαρισμού της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών.

Παράλληλα ΜΟΝΟ ένα συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιεί καθαρισμούς κυρίων οδών στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, αν και ο χρόνος μέχρι την έναρξη αντιπυρικής περιόδου σύντομα εκπνέει…

Απούσα από την προσπάθεια η ΔΕΔΔΗΕ για τον καθαρισμό των εναερίων  καλωδίων της ηλεκτροδότησης.Τα κλαδιά και τα πεσμένα δένδρα μεταφέρονται και συγκεντρώνονται σε δυο σημεία, στη λίμνη Μπελέτσι και το Λιοσάτι και μέχρι σήμερα δεν θρυμματίζονται.
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται πολύ απέχουν από αυτές που προβλέπουν οι 2 μελέτες.    

Διαχρονική δέσμευση των ιδιοκτητών το ότι είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 (παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β’) του Ν.3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.26 του Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»): «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

Να σημειωθεί ότι το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει ότι: «Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλει βαρύτερη ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού».

Η αντιπυρική περίοδος θα ξεκινήσει  την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου 2021, «Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, υποχρεούνται να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά» σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος ΒΆ) Πυροσβεστική Διάταξη. Επίσης, απαγορεύεται εντός αυτών το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών.

Για την υλοποίηση των παραπάνω ο ΣΔΙΠ καλεί τους ιδιοκτήτες ακίνητων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία να φροντίσουν τον καθαρισμό των οικοπέδων τους και καταβάλλουν άμεσα τις ετήσιες εισφορές τους, ώστε να πραγματοποιηθεί έγκαιρα ο καθαρισμός της συνεταιριστικής περιουσίας.


Τρίτη 16 Μαρτίου 2021

Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη...!!!

 Σύμφωνα με την από 18 Μαρτίου 2019 γνωμοδότηση του νομικού συνεργάτη του ΣΔΙΠ  κ. Α-Γ. Ράλλη οι υποχρεώσεις για την πρόληψη καταστροφών είναι προσωποποιημένες & δεδομένες και δεν επιτρέπουν επιπρόσθετη αδράνεια, ούτε δικαιολογούνται από έλλειψη χρηματοδότησης ...

Ο καθαρισμός περιαστικών δασών (Αφίδνες – Ιπποκράτειος Πολιτεία) ΔΕΝ εχει πραγματοποιηθεί ούτε υλοποιείται, παρά την ύπαρξη των αντιστοίχων μελετών από τον Σεπτέμβριο 2005 & Απρίλιο 2018 αντίστοιχα.  (για να διαβάσετε τις μελέτες πατήστε στα μπλέ έτη)

Για την έναρξη των προληπτικών εργασιών ο ΣΔΙΠ απέστειλε από 12-03-2021 το παρακάτω έγγραφο προς τον Δήμαρχο Ωρωπού κ. Γιώργο Γιασημάκη με συνημμένη τη νομική  γνωμοδότηση:

 

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Ονοματοδοσία οδών και αρίθμηση ακινήτων στην ΙΠ (II)

 


Σε συνέχεια της διαβούλευσης που προηγήθηκε από 21 Ιανουαρίου μέχρι και τις 25 Φεβρουαρίου 2021 για την ονοματοδοσία και  αριθμοδότηση  των οδών & ακινήτων της ΙΠ,  η μελετητική εταιρεία αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις των ιδιοκτητών παρουσιάζει την τελική πρόταση της.

Μέχρι 26 Μαρτίου 2021 θα είναι αναρτημένα τα 2 νέα ηλεκτρονικά αρχεία για ενημέρωση και τυχόν επιπρόσθετες παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων, στη συνέχεια ο φάκελος θα κατατεθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού.  

Τα 2 pdf αρχεία απαιτείται να κατέβουν σε pc και να μεγεθυνθούν σε επίπεδο οικοπέδου για την ανάγνωση των πληροφοριών που περιέχουν.

Τυχόν τελευταίες διορθώσεις στα emails,

προς info@sdip.gr, κοινοποίηση fotopoulos.meletitiki@gmail.com

ΑΡΧΕΙΟ 1 πατήστε εδώ 

ΑΡΧΕΙΟ 2 πατήστε εδώ 


Oι εργασίες πολλές τα μέσα λίγα...

 

Οδός Αγίας Τρίαδος & Πάρνηθας, 10 Μαρτίου 2021

Είναι γνωστό ότι η Γενική Γραμματεία  Πολιτικής Προστασίας κήρυξε την Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας μέχρι 13 Μαρτίου 2021.

 

Η μέχρι τώρα πορεία των εργασιών αποκατάστασης των καταστροφών προχωρά με βραδείς ρυθμούς και εκτιμάται ότι δεν αποκατασταθούν μέχρι την 13η Μαρτίου 2021.


Οδός Αγίας Τριάδος, 10 Μαρτίου 2021
 

Για την πλήρη αποκατάσταση των καταστροφών και τη λήψη μέτρων πρόληψης αποφυγής νέων, το ΔΣ ΣΔΙΠ ζήτησε με χθεσινό έγγραφο του από τους κ.κ. Μάκη Βορίδη, Υπουργό Εσωτερικών και Νίκο Χαρδαλιά, Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, τα παρακάτω :

 

1.  Την παράταση της περιόδου έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το ελάχιστο τμήμα που επιτρέπει του Δήμου Ωρωπού,  δηλαδή της  Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών, μέχρι 13 Αυγούστου 2021.

 

2.    Άμεση έναρξη υλοποίηση καθαρισμών των κοινοχρήστων της Ιπποκρατείου Πολιτείας και των πέριξ δασικών εκτάσεων των Αφιδνών, σύμφωνα με τις 2 μελέτες που εκ νέου κατατέθηκαν στη Διοίκηση, στη  Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της διαδικασίας  συζήτησης την 03/03/2021 στην Βουλή των Ελλήνων, με ιδιαίτερη βαρύτητα στον καθαρισμό των γραμμών μέσης τάσης της ΔΕΗ.

 

Ευελπιστούμε ότι, η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος Ωρωπού και η Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών που κοινοποιηθηκε το έγγραφο θα εκφράσουν έγκαιρα τη σύμφωνη γνώμη τους, ώστε να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα για να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες εργασίες πρόληψης και να αποτραπούν νέες καταστροφές ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

 
Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Οι απαντήσεις και για την Ιπποκράτειο Πολιτεία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για θέματα Αυτοδιοίκησης

 


Οι απαντήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για θέματα Αυτοδιοίκησης κ. Σ. Πέτσα με ειδική αναφορά για τους αδιάνοικτους δρόμους της Ιπποκρατείου Πολιτείας,  στη  Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της διαδικασίας  συζήτησης την 03/03/2021 στην Βουλή των Ελλήνων.


Το οδικό δίκτυο της Ιπποκρατείου Πολιτείας το εκχιόνισε και το διάνοιξε το Μηχανικό του Ελληνικού Στρατού. 

Στην Βουλή των Ελλήνων έφθασαν τα ζητήματα αποκλεισμού της ΙΠ την περίοδο της τελευταίας χιονόπτωσης

 


Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ συνεδριάσε την 03/03/2021 και ώρα 16:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Σ. Πέτσα, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τη διαχείριση του πρόσφατου κύματος κακοκαιρίας «Μήδεια».

Ο Βουλευτής Αντώνης Μυλωνάκης (Αξιωματικός ε.α. & πιλότος της Αεροπορίας Στρατού)  κατέθεσε στα πρακτικά τον φάκελο  που παρέλαβε στη  συνάντησή του με μέλη του ΔΣ & ΕΣ ΣΔΙΠ την Δευτέρα 1 Μαρτίου  2021 στην Ιπποκράτειο Πολιτεία .

Στη συνάντηση είχε  ενημερωθεί διεξοδικά για την πρόσφατη κατάσταση αλλά και τα χρονίζοντα ζητήματα του οικισμού, και του είχε παραδοθεί πλήρης φάκελος τεκμηρίωσης των θεμάτων της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών και της ΙΠ.

Χαρακτηριστικές τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή για τις αιτίες των προβλημάτων, «Επιτελικό κράτος της πλάκας ...» και «τοπική αυτοδιοίκηση για την πάρτη τους...»

Επίσης διευκρίνισε στην ομιλία του, όλες τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Δευτέρα σε συνεργασία με το ΔΣ & ΕΣ ΣΔΙΠ και τους φορείς  (Γ.Γ.Π.Π, Περιφέρεια Αττικής, ΔΕΔΔΗΕ κλπ), για να σταλούν συνέργεια της Περιφέρειας  Αττικής την επομένη ημέρα Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 στις Αφίδνες περιοχή που κηρύχθηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,  12 ημέρες μετά τη λήξη των χιονοπτώσεων.  

Το video ολόκληρης της συνεδρίασης ΕΔΩ 


Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

Αναστολή λειτουργίας γραφείων ΣΔΙΠ


Τα γραφεία του ΣΔΙΠ θα παραμείνουν κλειστά, λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης COVID 19 στην Αττική, μέχρι 16 Μαρτίου 2021.

Για τυχόν επείγοντα ζητήματα των μελών παρακαλούμε για τηλεφωνική ή μέσω διαδικτύου επικοινωνία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Tηλέφωνο 1: 210 8232348, Τηλέφωνο 2: 210 8232831, Κινητό: 6953020608 

Ε-mail: info@sdip.gr

Παρεμβάσεις μη αιρετών, μέσω CHAT ZOOM στο Κοινοτικό Συμβούλιο 2-3-2021 της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών

Αφίδνες 16 Φεβρουαρίου 2021

Σημειώσεις από τις παρεμβάσεις μη αιρετών, μέσω CHAT ZOOM στο Κοινοτικό Συμβουλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών εχθές  2 Μαρτίου 2021, η  απομαγνητοφώνηση και τα πρακτικά της συνεδρίασης ίσως δοθούν από την Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών.

Τα μικρόφωνα ήταν κλειστά για τους μη αιρετούς εκτός του Προέδρου του ΔΣ ΣΔΙΠ που του δόθηκε ο λόγος για 2 λεπτά.


 

Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Ο ΣΔΙΠ συμμετέχει με προτάσεις στο ΚΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών σήμερα 2 Μαρτίου 2021

 


Ενόψει του προαναγγελθέντος Κοινοτικού Συμβουλίου (ώρα 18:00 σήμερα), σας θέτουμε υπόψη τα εξής, για κατάθεσή τους στα πρακτικά του υπόψη Συμβουλίου:

1.  Συνέντευξη τη18-2-2021, του Προέδρου του Συνεταιρισμού ‘’ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ’’ στο πρώτο Πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, για την κατάσταση που επέφερε η ‘’Μήδεια’’ στην περιοχή, στην οποία προτείνονται λύσεις για να αποτραπούν στο μέλλον τέτοιες καταστροφές, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο της ανθρώπινης ζωής

2.    Μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας Ιπποκρατείου Πολιτείας Απρίλιος 2018 (Υποβλήθηκε στοΔήμο Ωρωπού 28-4-2018)για προστασία από φωτιά και ελαχιστοποίηση των κινδύνων από πτώσεις πεύκων σε θεομηνίες.

3.   Μελέτη Υπολειπόμενων έργων και υποδομών Ιπποκρατείου Πολιτείας (Υποβλήθηκε στο Δήμο Ωρωπού 6-8-2018), Μη ολοκλήρωση του οδικού δικτύου και ανάγκη κάθετης σήμανσης των αδιανοίκτων οδών καθώς και την ομηρία 24 Χώρων Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, παρά την τελεσίδικη απόφαση 4640/2013.

4.  Τελεσίδικη δικαστική απόφαση 4640/2013 για ιδιοκτησία από τον Συνεταιρισμό 3 Χώρων Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία (Επισυνάπτεται).

Υπενθυμίζουμε ότι ο ενεργός συνεταιρισμός ΔΙΠ από το 1968 είναι  ο φορέας που ενέταξε το κτήμα της Αγίας Τριάδος 7.600 στρεμμάτων, το 25% της συνολικής έκτασης της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών, σε σχέδιο πόλης από το έτος 1977.

 


Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

Ο Αντώνης Μυλωνάκης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Ο Βουλευτής Αντώνης Μυλωνάκης με τον Πρόεδρο του ΔΣ ΣΔΙΠ Κώστα Κραββαρίτη

 

Επισκέφθηκε, σήμερα Δευτέρα 1 Μαρτίου  2021, την περιοχή των Αφιδνών  ο  Βουλευτής Ανατολικής Αττικής κ. Αντώνης Μυλωνάκης,  με πρωτοβουλία του ζήτησε συνάντηση με το ΔΣ ΣΔΙΠ, ειδικά για την κατάσταση του οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας, μετά την τελευταία κακοκαιρία "ΜΗΔΕΙΑ" και τις εργασίες αποκατάστασης της καθημερινότητας, σε συνθήκες Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Στη συνάντηση με μέλη του ΔΣ & ΕΣ ΣΔΙΠ ο βουλευτής ενημερώθηκε για την πρόσφατη κατάσταση αλλά και τα χρονίζοντα ζητήματα του οικισμού, του παραδόθηκε πλήρης φάκελος τεκμηρίωσης και του ζητήθηκε η παρέμβαση σε επίπεδο κοινοβουλίου,  ενόψει της συζήτησης την προσεχή  Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 στην Βουλή των Ελλήνων των θεμάτων της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών και της ΙΠ  για τα παρακάτω:

1. H χρηματοδότηση και υλοποίηση με μέριμνα της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης της μελέτης αντιπυρικής προστασίας της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Τα περισσότερα ζητήματα διακοπής του ρεύματος και  των δυσμενών επιπτώσεων θα είχαν αποφευχθεί εάν είχαν πραγματοποιηθεί οι προβλέψεις της μελέτης για τους καθαρισμούς.  Η κεντρική κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση α΄& β΄ βαθμού έχουν ενημερωθεί με σωρεία εγγράφων με επισημάνσεις για τους κινδύνους και τις προβλέψεις της νομοθεσίας με ειδική γνωμοδότηση  νομικού συνεργάτη  του ΣΔΙΠ.  

2. Να παραταθεί η Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στον μέγιστο χρόνο των 6 μηνών, που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για να υλοποιηθούν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Να αποδεσμευτεί η ακίνητη περιουσία των 24 Χώρων Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, αντικειμενικής αξίας περίπου 20.000.000 άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού,  για την αξιοποίηση  της  και δημιουργία εσόδων  για την αναβάθμιση των υποδομών του οικισμού, την ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων της περιοχής με κατάλληλα μηχανήματα εκχιονισμού και πυρόσβεσης,  σύμφωνα με την ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ απόφαση 4640/23-10-2013 του Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ του ΣΔΙΠ.

Οδός Αγίας Τριάδος μεταξύ Αφιδνών & Ιπποκρατείου Πολιτείας 1 Μαρτίου 2021

Ειδική αναφορά έγινε για το δίκτυο μεσης τάσης της ΔΕΗ, του εναερίου δικτύου της COSMOTE και της απομάκρυνσης των σπασμένων δένδρων και κλαδιών που βρίσκονται διάσπαρτα στο οδικό δίκτυο.

Αμέσα η τηλεφωνική του παρέμβαση στον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη είχε ως αποτέλεσμα την αποστολή από αύριο ειδικών συνεργείων για τα δένδρα και τα κλαδιά.