Πέμπτη 1 Απριλίου 2021

Καθαρισμός οικοπέδων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία


Αγαπητά μέλη του ΣΔΙΠ και ιδιοκτήτες ακίνητων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία,

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς η μετακίνηση από δήμο σε δήμο θα είναι ελεύθερη από το Σάββατο 3 Απριλίου 2021, αλλά μόνο για τα Σαββατοκύριακα.

Μετά από την πρόσφατη κακοκαιρία του Φεβρουαρίου 2021 «ΜΗΔΕΙΑ» που έπληξε με σφοδρότητα την Ιπποκράτειο Πολιτεία, καλό θα είναι να επισκεφθείτε το προσεχές Σ/Κ τις ιδιοκτησίες και να δείτε την κατάσταση της χλωρίδας στα ακίνητα σας και να προγραμματίσετε για τις επιβεβλημένες εκ της νομοθεσίας επεμβάσεις σας.  

Διαχρονική δέσμευση των ιδιοκτητών το ότι, είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 (παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β’) του Ν.3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.26 του Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»): «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

Να σημειωθεί ότι το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει ότι: «Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλει βαρύτερη ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού».

Η αντιπυρική περίοδος θα ξεκινήσει  την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου 2021, «Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, υποχρεούνται να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά» σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος ΒΆ) Πυροσβεστική Διάταξη. Επίσης, απαγορεύεται εντός αυτών το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών.

Για την υλοποίηση των παραπάνω ο ΣΔΙΠ καλεί τους ιδιοκτήτες ακίνητων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία να φροντίσουν τον καθαρισμό των οικοπέδων τους και καταβάλλουν άμεσα τις ετήσιες εισφορές τους, ώστε να πραγματοποιηθεί έγκαιρα ο καθαρισμός της συνεταιριστικής περιουσίας.

 Τραπεζικός Λογαριασμός για πληρωμές εισφορών οικοπέδων ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου