Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 του έτους 2017 ΕΣ ΣΔΙΠ


ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΣΥΝ. Π.Ε.
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44- ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 114  73


  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ  Ε.Σ. Νο 3/2017
            Η οποία έγινε στις    17 Μαΐου  2017        ημέρα   Τετάρτη    και ώρα 16.00 στην έδρα του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ«ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΣΥΝ. Π.Ε.Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44- ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 114  73 ,ύστερα από πρόσκληση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου  (Ε.Σ.)  του ΣΔΙΠ, από τον Προϊστάμενο του Εποπτικού Συμβουλίου , σε τακτική συνεδρίαση για τον μήνα Μάιο 2017, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ: Δέδες  Αναστάσιος, Δρόσος Γεώργιος, Μαρίνης Σπύρος.
            ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ: Ουδείς.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ο Προϊστάμενος εκύρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Πρακτικογράφος ορίζεται ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος κ. Δρόσος Γεώργιος.
            ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
            Στη συνεδρίαση είναι παρόντες και μόνο για το 1ο Θέμα της αποσφραγίσεως των προσφορών: 
Η κα Ψαρού Αικατερίνη του Θεοδώρου ΑΔΤ Χ 088877 από την εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ (συνημμένη επιστολή εκπροσώπησης της εταιρείας)
Ο κ. Πάγκου Γεώργιος του Αλεξάνδρου ΑΔΤ ΑΕ 148097 από την εταιρεία Baker Tilly Greece AE.
ΘΕΜΑΤΑ:
1.            Αποσφράγιση προσφορών, που υποβλήθηκαν για την παροχή υπηρεσιών ειδικού συμβούλου ή εμπειρογνώμονα με αντικείμενο το λογιστικό, οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και τη σύνταξη σχετικής Έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές διαχειρίσεις και τους Ισολογισμούς για τη χρήση ετών από 2009 έως 2015.

Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά σε  σαράντα πέντε (45)    εταιρείες, που είναι στο ειδικό μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ανταποκρίθηκαν και κατατέθηκαν τρεις (3) προσφορές από τις ακόλουθες εταιρείες (με αλφαβητική σειρά):

1)     ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ (αρ πρωτ 148/08-05-2017)
2)                Baker Tilly Greece AE (αρ πρωτ 146/08-05-2017)
3)                PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ (αρ πρωτ 149/08-05-2017)

Οι τρεις (3) προσφορές αποσφραγίστηκαν και μονογραφήθηκαν όλες οι σελίδες τους από τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι τρείς (3) προσφορές ως προς τα απαραίτητα προσόντα της παρ. 5 της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 6 της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Διαπιστώθηκε η πληρότητά τους. 

Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των εταιρειών ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και Baker Tilly Greece AE έλαβαν γνώση των τριών (3) προσφορών και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Το ΕΣ στη συνέχεια, αφού εξέτασε τις τρεις (3) προσφορές, διαπίστωσε τα ακόλουθα:

Α. Μεθοδολογία Υλοποίησης
Ως προς τη μεθοδολογία υλοποίησης:
1) Η εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ θα πραγματοποιήσει εξέταση όλων των αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.
2) Η εταιρεία Baker Tilly Greece AE θα πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό αναλυτικό έλεγχο στοιχείων.
3) Η εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ θα πραγματοποιήσει έλεγχο που περιλαμβάνει την εξέταση σε δειγματοληπτική βάση αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.

Β. Οικονομική Προσφορά
Ως προς την οικονομική προσφορά:
1) Εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ:    14.000 € + ΦΠΑ 24% = 17.360 €
2) Εταιρεία Baker Tilly Greece AE             38.500 € + ΦΠΑ 24% = 47.740 €
3) Εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ          7.000 € + ΦΠΑ 24% = 8.680 €

Δεδομένου ότι η βούληση του Εποπτικού Συμβουλίου είναι για καθολικό λογιστικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, το ΕΣ προκρίνει την εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ, η οποία είναι η μόνη που θα πραγματοποιήσει εξέταση όλων των αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.

2.            Διορισμός εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την παροχή υπηρεσιών ειδικού συμβούλου ή εμπειρογνώμονα με αντικείμενο το λογιστικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και τη σύνταξη σχετικής Έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές διαχειρίσεις και τους Ισολογισμούς για τη χρήση ετών από 2009 έως 2015.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναγραφόμενα στο Θέμα 1 και αφορούν τη μεθοδολογία υλοποίησης, την οικονομική προσφορά, αλλά και το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην προσφορά κάθε μίας εκ των τριών εταιρειών, επιλέγει και διορίζει (παρ 1 Άρθρο 23 του Καταστατικού) την εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ για την παροχή υπηρεσιών ειδικού συμβούλου ή εμπειρογνώμονα με αντικείμενο το λογιστικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και τη σύνταξη σχετικής Έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές διαχειρίσεις και τους Ισολογισμούς για τη χρήση ετών από 2009 έως 2015.

Θα ζητηθεί έγκριση δαπάνης ποσού 17.360 € από το ΔΣ και καλείται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του ΔΣ να ενημερώσει άμεσα την επιλεγείσα εταιρεία και να υπογράψουν σχετική σύμβαση με την εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος κατά τη σύνταξη της σύμβασης.

3.            Ειδική Πρόσκληση Οικιοθελούς Αποκάλυψης Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών/ Δ.  Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ/ Αρ. Πρωτ.19955/5-5-2017.
Το αντικείμενο του θέματος είναι αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο να το διαχειριστεί και να ενημερώνει το ΕΣ για την πορεία του θέματος.


Ο Προϊστάμενος                Ο Αν. Προϊστάμενος                 Το Μέλος
      ΤΣΥ                                         ΤΥ                                       ΤΥ               
    Α.  Δέδες                                   Γ. Δρόσος                           Σ. Μαρίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου