Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προς ΕΛΤΕ (λίστα νομίμων ορκωτών λογιστών)ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ημερομηνία: 20 Απρ 2017
Αριθ. Πρωτ.: 132
ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 8232348
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για επιλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Το ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝ.Π.Ε» προσκαλεί με την παρούσα κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προσέλθει στη διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11473 από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 08/05/2017 , τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ και ώρες από 11.00 πμ. έως 15.00 μμ., για να καταθέσει κλειστή προσφορά που θα αφορά την παροχή υπηρεσιών ειδικού συμβούλου ή εμπειρογνώμονα με αντικείμενο τον λογιστικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και τη σύνταξη σχετικής Έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές διαχειρίσεις και τους Ισολογισμούς για τη χρήση ετών από 2009 έως 2015.
1. Δικαιούχοι Συμμετοχής
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή ΕΟΧ, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές.
2. Αντικείμενο
Οι Υπηρεσίες αφορούν τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και τη σύνταξη σχετικής Έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές διαχειρίσεις και τους Ισολογισμούς για τη χρήση ετών από 2009 έως και 2015.
3. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η έδρα του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» επί της ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11473.
4. Παραδοτέα
Έκθεση Ελέγχου για τις οικονομικές διαχειρίσεις και τους Ισολογισμούς για τη χρήση ετών από 2009 έως και 2015.
5. Απαραίτητα προσόντα :
i. Πιστοποίηση Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή
ii. Υπηρεσία ως Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
6. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
i. Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ii. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή.
iii. Επικυρωμένο αντίγραφο της εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
iv. Οικονομική προσφορά.
v. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(α΄75) όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος α) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, β) δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του της περίπτωσης ( 3) της παρ 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
vi. Φωτοτυπία της ταυτότητας του (επικυρωμένη).
vii. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ή Συνοπτικό Προφίλ της Εταιρείας.
viii. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται είναι εμπιστευτική.
7. Χρονοδιάγραμμα: Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εν λόγω υπηρεσιών είναι τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
8. Τόπος και Χρόνος Υποβολής Δικαιολογητικών και προσφοράς
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ», επί του οποίου θα αναγράφονται τα στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Ο σφραγισμένος φάκελος θα κατατίθεται στη διεύθυνση του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11473, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, μέχρι τις 08 Μαΐου 2017 και από ώρα 11.00- 15.00 κατά τις ημέρες Δευτέρα και Πέμπτη και θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ΄ όψιν. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της τιμής από το Εποπτικό Συμβούλιο του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται
9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο επιλογής είναι η τιμή με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων επιβαρύνσεων οι οποίες θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην πρόταση-προσφορά) μετά από αξιολόγηση εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων του κάθε υποψηφίου. Η επιλογή εναπόκειται στην ελεύθερη κρίση του Εποπτικού Συμβουλίου του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
10. Υπογραφή Σύμβασης - Αμοιβή αναδόχου και τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου του έργου θα γίνει μετά τη βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών και την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών εντός διμήνου.
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΑΡΙΝΗ, τηλ. 6942403203
Προϊστάμενος του Ε.Σ. Αν. Προϊστάμενος Ε.Σ.Μέλος του Ε.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡ. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου