Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΔΣ του έτους 2017
ΔΣ με θέματα:

1. Εγγραφές νέων μελών

2. Προετοιμασία επόμενης Γενικής Συνέλευσης και έγκριση πρόσκλησης και αποστολής
στα μέλη

3. Εξέλιξη της διαδικασίας πώλησης 2 οικοπέδων

4. Χειρισμός της από 04-05-2017 «ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Οικειοθελούς Αποκάλυψης
Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» .

5. Εξουσιοδότηση του Προέδρου και Γ. Γραμματέα ΔΣ για υπογραφή της σύμβασης με την
επιλεγείσα εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την παροχή υπηρεσιών ειδικού
συμβούλου ή εμπειρογνώμονα με αντικείμενο το λογιστικό οικονομικό και
διαχειριστικό έλεγχο του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και τη σύνταξη σχετικής Έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές
διαχειρίσεις και τους Ισολογισμούς για τη χρήση ετών από 2009 έως 2015

6. Εξώδικο του λογιστικού γραφείου Ecom Accounts Ltd

7. Εξώδικο από 22-05-2017 του κ. Χ. Δημητρούλια

8. Ενημέρωση επί των τρεχουσών νομικών υποθέσεων

9. Αιτήσεις διαγραφής μελών, ανάθεση σε δικηγόρο της εξωδικαστικής και δικαστικής
διεκδίκησης οφειλών

10. Συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για τα καθημερινά θέματα του
οικισμού της ΙΠ


11. Έγκριση ή μη ισολογισμού 01-01-2016 έως 31-12-2016 και προϋπολογισμού 2018

Το πρακτικό: http://www.sdip.gr/pr%206_2017.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου